Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

S'inicia el concurs públic per seleccionar les empreses que podran subministrar energia a la Generalitat durant els propers quatre anys

 
  • Les empreses adjudicatàries hauran de complir el que estableix la Llei de pobresa energètica, com una obligació general no vinculada a l’objecte del contracte
  • El valor estimat del contracte, per als 4 anys, és de 236 milions d’euros

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de la Comissió Central de Subministraments (CCS), ha publicat a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat, la licitació de l'Acord marc del subministrament d'energia als departaments i organismes públics de la Generalitat per als propers quatre anys. Es tracta del consum d’electricitat, gas natural i gas propà dels 13 departaments de l’administració catalana i altres 363 entitats de caràcter públic adherides al sistema central d’adquisicions que gestiona la CCS, que també inclou alguns ens de fora de l’àmbit de la Generalitat, com l’administració local (ajuntaments, consells comarcals i diputacions), universitats, òrgans superiors i qualsevol administració pública de Catalunya. Aquestes entitats poden, voluntàriament, utilitzar aquest acord marc i licitar les seves contractacions derivades.
 
El valor estimat del contracte, dividit en 10 lots, per a un període màxim de quatre anys és de 236.142.017,66 euros. Aquesta quantitat exclou els impostos (52.271.658,01 euros corresponents a l’import estimat de l’IVA, 11.411.572,50 euros corresponents a l’import estimat de l’impost elèctric i 1.603.419,31 euros corresponents a l’import estimat de l’impost d’hidrocarburs). La part de valor dels departaments de la Generalitat arriba als 198.371.679,21 euros (sense impostos), mentre que la resta d’entitats sumen un pressupost de 37.770.338,45 euros. Pel que fa al preu de licitació per al primer any de durada, es xifra en 44.082.595,38 euros.
 
Lluita contra la pobresa energètica
 
El govern, amb la voluntat de defensar i promoure totes les eines possibles per lluitar contra la pobresa energètica, ha volgut especificar l’obligat compliment per part de les empreses adjudicatàries de la normativa en matèria de pobresa energètica, com a norma general no vinculada a l’objecte del contracte. És a dir, les empreses que resultin adjudicatàries d’aquest acord marc, hauran de complir amb aquesta normativa, de la mateixa manera que també hauran de complir amb les disposicions vigents en matèria laboral, social, de prevenció de riscos laborals, d’integració social de les persones discapacitades, fiscal, de protecció de dades personals i medi ambiental.
 
Així, la clàusula vint-i-sisena del plec de clàusules administratives particulars que regula el nou acord marc inclou com una obligació de les empreses adjudicatàries: “complir amb el que estableix la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica”
 
La inclusió de clàusules socials i ambientals en la contractació pública està implantada des de fa anys a la Generalitat de Catalunya. La Comissió Central de Subministraments  les ha anat incorporant en els plecs que regulen les seves licitacions. D’altra banda, l’any 2011 va formalitzar els codis de bones pràctiques per als acords marc de vigilància i seguretat i el de neteja,  amb els membres dels dos comitès mixtos de seguiment, amb participació de la Generalitat de Catalunya, organitzacions empresarials i sindicats representatius dels corresponents sectors. Aquests codis han estat revisats i novament aprovats i formalitzats el 2016.
 
En aquest sentit, la CCS recull la sensibilitat en els aspectes socials i ambientals i així, en cada contractació, adapta les clàusules socials i ambientals al major grau d’exigència, a mesura que  ho permet la normativa.     
 
Licitacions centralitzades des del 2000
 
Des de l’any 2000, la Comissió Central de Subministraments licita de forma centralitzada el subministrament d’energia per als departaments de la Generalitat, i ha agregat progressivament entitats adherides al sistema central d’adquisicions. De fet, la CCS és l’òrgan col·legiat adscrit al departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda que es dedica a contractar productes, béns mobles i serveis de referència com: bases de dades jurídiques, combustible, energia elèctrica i gas, material i mobiliari d’oficina, paper, vehicles, gestió i assistència en viatges, missatgeria, neteja, serveis postals, prevenció de riscos laborals aliens i vigilància i seguretat.
 
Entre aquestes famílies de productes i serveis, la contractació d’energia és una de les més demandades, perquè de les 360 entitats adherides al sistema central d’adquisicions a 31 de desembre de l’any passat, un total de 351 ho havien sol·licitat per aquesta família de subministrament.  La CCS ha licitat i adjudicat 6 acords marc d’energia des de l’any 2000, tots ells amb una durada màxima de 4 anys.
 


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable premsa
    Laura Maza