Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

En queden exempts els professors visitants, els professors emèrits i els que desenvolupin una activitat acadèmica honorària

El Govern aprova el decret sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes

El nivell de coneixement de català exigible serà el que asseguri la competència per participar amb adequació en les situacions comunicatives que requereixin les tasques acadèmiques

   
 • El decret també estableix l’acreditació de l’espanyol per al professorat estranger, i els professors que es contractin per impartir docència en una tercera llengua hauran d’acreditar el nivell suficient de coneixement en aquesta llengua
 • Els nous professors funcionaris i contractats hauran d’acreditar el nivell suficient de català. En canvi, els que ja treballen a la universitat hauran d’acreditar el coneixement de català només si volen participar en un nou procés de selecció de plaça

 
El Govern ha aprovat avui el decret sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. Aquest decret, que ha estat informat favorablement pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el novembre de 2009, té l’objectiu de regular el coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes i, en especial, regula els mecanismes i les formes d’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció i d’accés.
 
El nivell de coneixement de català exigible serà el que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixin les tasques acadèmiques, de manera que es garanteixin els drets lingüístics dels estudiants.
 
Els mitjans d’acreditació de coneixements de català són els següents:
 
a) El certificat de referència de nivell de suficiència de català (nivell C) de la Generalitat de Catalunya que estableix la normativa vigent sobre avaluació i certificació de coneixements de català.
 
b) Qualsevol dels títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent.
 
c) Els certificats de suficiència en llengua catalana expedits per la universitat corresponent que es consideren equivalents al certificat de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya.
 
d) El certificat de coneixement suficient lingüístic docent que emetrà la universitat i que es podrà obtenir: rebent una formació específica organitzada per la universitat i superar-la, o mitjançant una avaluació a càrrec dels serveis lingüístics de la universitat.
 
Altres mitjans d’acreditació del coneixement del català
 
El coneixement suficient del català en els processos de selecció i d’accés del professorat també es pot acreditar amb els mitjans següents:
 
a) Les persones aspirants que ho han fet en l’ensenyament obligatori, amb la presentació d’algun dels títols de l’ensenyament reglat no universitari que es consideren equivalents al nivell de suficiència de català, d’acord amb la normativa vigent.
 
b) Les persones aspirants que amb la possessió del títol exigit com a requisit específic de participació a la convocatòria acreditin amb la presentació d’aquest mateix títol que tenen el nivell de coneixement exigit o superior.
 
c) Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció i d’accés de professorat per accedir a una universitat en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, mitjançant la presentació de la certificació que així ho acrediti.
 
d) També es pot acreditar amb la superació d’una prova específica de coneixements de llengua catalana, la realització de la qual han de preveure les bases de les convocatòries dels processos selectius amb caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació de la prova ha de ser d’apte o no apte.
 
Els nous professors funcionaris i contractats de les universitats públiques i el professorat contractat de les privades hauran d’acreditar el nivell suficient de català, tenint en compte l’autonomia de les universitats per a la selecció, formació i promoció del professorat. En canvi, els que ja treballen a la universitat hauran d’acreditar el coneixement de català només si volen participar en un nou procés de selecció de plaça.
D’altra banda, el decret ha fixat com a exempcions els professors visitants, els professors emèrits i els que desenvolupin una activitat acadèmica honorària de les universitats públiques, així com el professorat de categories anàlogues a aquestes que les universitats privades determinin.
 
Les universitats, d’acord amb la seva normativa interna, poden eximir el professorat de l’acreditació del requisit del coneixement del català, en funció de la temporalitat o de les característiques específiques de les tasques acadèmiques vinculades només a la recerca o a la docència en terceres llengües.
 
 
 
 
La Llei d’universitats
 
La primera finalitat del decret d’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats catalanes és complir el contingut de l’article 6.4 de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC), aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2003.
 
En aquest sentit, el nou decret té en compte les finalitats següents:
 
 • garantir el coneixement suficient del català per part del professorat universitari
 • assolir la generalització del coneixement suficient de la llengua catalana entre el professorat
 • establir el coneixement lingüístic com un requisit i no merament com un mèrit a valorar en el moment de la selecció
 • homogeneïtzar els procediments i formes d’acreditació del coneixement del català en els processos de selecció i d’accés del professorat universitari
 • establir criteris addicionals homogenis de flexibilització de l’acreditació lingüística del professorat
 • garantir els drets de l’estudiantat universitari a rebre l’ensenyament en català i ser atesos en aquesta llengua
 • reconèixer un marge d’actuació a cada universitat, d’acord amb l’autonomia universitària
 • garantir el coneixement suficient de terceres llengües per part del professorat que fa docència en aquestes llengües
 • establir com a mèrit el coneixement lingüístic de l’occità
 
Facilitats per a l’acreditació lingüística i recursos formatius
 
Des de l’any 1998, les universitats públiques de Catalunya participen en la Comissió Interuniversitària de Formació de Llengua Catalana (CIFOLC), que s’encarrega de preparar les proves per a l’obtenció de l’acreditació lingüística. La comissió, formada també des d’aquest any 2010 per les universitats privades, en garanteix l’homogeneïtat. Des del 2004 es realitza una prova especial i diferenciada per al personal docent i investigador que condueix a un certificat oficial.
 
En el marc d’aquesta Comissió ja s’han examinat uns 2.000 professors, amb un percentatge d’èxit que va entre un 80% i un 90%, segons la universitat. Tota la formació per obtenir aquest títol és gratuïta.


Cercador

Cercador

Destaquem