Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La norma ha sortit publicada avui al DOGC

El nou Codi de Consum de Catalunya entrarà en vigor el proper 23 d'agost

 
 • Les grans empreses tenen sis mesos per adaptar-se a les noves obligacions i les pimes, un any
 • El Consell de Persones Consumidores de Catalunya valora positivament l’aprovació del Codi de Consum
 • La norma va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de juny de 2010
 
L’Agència Catalana del Consum (ACC) informa que avui divendres s’ha publicat  al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, aprovada pel Parlament el passat dia 30 de juny de 2010. La norma entrarà en vigor un mes després d’aquesta publicació, és a dir, el proper dia 23 d’agost. Cal recordar que les grans empreses tindran un període per adaptar-se a les noves obligacions de sis mesos i les pimes, d’un any. Podeu consultar el text en aquest enllaç: https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5677/10196041.pdf
 
 
En aquest sentit, el Consell de Persones Consumidores de Catalunya (CPCC) ha emès un comunicat on valora molt positivament el text del Codi de Consum. Aquest organisme, adscrit a l’ACC, es va crear l’any 2005 amb la finalitat de ser un òrgan de representació i consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries davant l’Administració de la Generalitat i d’altres administracions i organismes. A continuació, adjuntem el comunicat elaborat pel CPCC.
 
 
 

COMUNICAT
 
 
L’aprovació del Codi de Consum de Catalunya representa un gran avenç en la defensa i garantia dels drets de les persones consumidores i usuàries
 
 
El 30 de juny el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del CODI DE CONSUM DE CATALUNYA.
 
Des del Consell de Persones Consumidores de Catalunya manifestem la nostra satisfacció per l’aprovació d’aquesta llei que representa, sens dubte, avenços importants i situen a Catalunya com a capdavantera en la protecció de les persones consumidores i usuàries.
 
Des del Consell s’ha participat activament en la redacció i milllora del text i s’han fet contribucions importants tant en la fase prèvia com en la de tramitació parlamentària.
 
 
Volem destacar alguns aspectes dels que preveu el Codi de Consum que li donen aquest caràcter innovador:
 
 • Les empreses prestadores de serveis de subministraments, transports, comunicacions i altres serveis bàsics hauran de tenir una adreça a Catalunya on les persones consumidores puguin formular les seves queixes o reclamacions
 •  Els telèfons d’atenció d’incidències i reclamacions als clients de les empreses de serveis bàsics (subministraments, transports, sanitaris, d’assegurances...) hauran de ser gratuïts
 • Les empreses hauran de garantir el retorn de les quantitats que es cobrin anticipadament per la compra d’un bé o la contractació d’un servei
 • Les resolucions sancionadores podran incorporar el retorn dels imports cobrats indegudament i la indemnització pels danys i perjudicis provats
 • Tots els serveis que es prestin tindran una garantia mínima de sis mesos
 • Quan un consumidor contracti amb un intermediari (botigues de telefonia, compravenda de segona mà..) és com si ho fes directament amb el prestador del servei
 • Els tiquets i comprovants de compra no s’han de poder esborrar i hauran de durar el mateix que la vida útil del producte, atès que són l’element clau en cas de reclamació.
 • S’amplia el dret a una informació clara i precisa, especialment en els serveis bàsics, atès que les persones consumidores hauran de tenir, abans de contractar, tota la informació sobre les compensacions, reemborsaments, indemnitzacions i el mètode de determinació del seu import quan el servei no tingui la qualitat desitjada. La informació que es doni ha de fer-se en una lletra que tingui una mida i un contrast que permeti la lectura i comprensió del text.
 • En els serveis de tracte continuat, com ara els subministraments o la telefonia, l’empresa no pot deixar de prestar el servei per manca de pagament d’algun rebut o factura, si aquest ha estat objecte d’una reclamació no resolta. Tampoc es podran interrompre els subministraments bàsics o inscriure les persones consumidores en un fitxer d’impagats, llevat que hi hagi més de dues factures impagades i s’hagi notificat de forma fefaent l’impagament amb una antelació mínima de 10 dies.
 • Les empreses públiques hauran d’estar adherides a l’arbitratge de consum
 • L'adhesió a l'arbitratge de consum per part de les empreses privades es tindrà en compte en la concessió de subvencions i ajuts públics
 
El Codi de Consum també defineix, per primer cop en un text legal, què és el “consum responsable” i determina que les relacions de consum s’hauran d’ajustar als criteris de racionalitat i sostenibilitat, en relació amb la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l’especificitat cultural, el comerç just, l’endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen l’adequat desenvolupament socioeconòmic. El foment del consum responsable és un dels eixs bàsics de treball de les associacions de persones consumidores i usuràries
 
 
Per totes aquestes coses i moltes més amb l’aprovació i entrada en vigor d’aquest Codi de Consum els ciutadans i ciutadanes de Catalunya estem avui d’enhorabona.
 
 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2010
 
 
Consell de Persones Consumidores de Catalunya
 
C/ PAMPLONA, 113   08018 BARCELONA TEL. 935516584 . WWW.CONSUM.CAT
 
 


pdf pdf Nota de premsa

Cercador

Cercador

Destaquem