Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'OGE avança cap a la finestreta única: des de l'1 de juliol pot constituir al moment una empresa individual i en 48 hores una SL

 
 • L’any i mig de l’aplicació del decret de simplificació administrativa ha permès l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) resoldre al moment 7.924 nous tràmits, la qual cosa ha suposat un estalvi per a les empreses de gairebé 122.000 dies de tramitació.
 • El conseller Huguet ha dit durant la inauguració de la nova seu de l’OGE a Barcelona que s’estan fent passos importants cap a la finestreta única, amb l’objectiu d’estalviar temps, diners i paperassa a les empreses perquè siguin més competitives.  
 • Les declaracions responsables s’han consolidat com a eina clau per a la simplificació administrativa i la celeritat dels procediments. Des de novembre de 2008, més de 24.000 tràmits s’han beneficiat d’aquesta millora, que ha permès estalviar als empresaris l’aportació de més de 91.600 documents.
 
 
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha inaugurat les noves instal·lacions de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de Barcelona, situades a l’avinguda Diagonal, núm. 662-664, que permetran guanyar espai d’instal·lacions i incrementar progressivament les seves competències i serveis. En el decurs de la inauguració, el Conseller ha indicat que el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, a través de l'Oficina de Gestió Empresarial, “ha apostat per la simplificació administrativa i l'eliminació de barreres burocràtiques, amb l'objectiu que les empreses i els professionals estalviïn temps, diners i paperassa ajudant-les a ser, d’aquesta manera, més competitives”
 
El conseller ha recordat que “des de l’1 de juliol l’OGE ha fet un pas més per aconseguir implementar la Finestreta Única a Catalunya, ja que ha possibilitat la constitució d’empreses de manera electrònica”
 
En aquest sentit, el conseller ha recordat queen moments de crisi econòmica greu com els actuals, cal esforçar-se com mai per posar les coses fàcils als emprenedors” i que per tant, “les mesures que agilitzen i faciliten el funcionament empresarial també són mesures que ajuden a sortir de la crisi”.
 
Avantatges de la constitució d’empreses mitjançant la tramitació electrònica
 
 • ESTALVI DE TEMPS: es redueix considerablement el temps de tramitació de la constitució de societats i empreses individuals. En el cas de l’empresari individual és immediat, pot començar l’activitat un cop feta la tramitació. En el cas de les Societats Limitades es triguen  48 hores, un cop es disposa de la reserva de denominació social. Fins ara, les gestions es podien allargar per sobre dels 20 dies.
 • ESTALVI D’ORGANISMES A VISITAR: no cal desplaçar-se a diferents organismes per realitzar tots els tràmits necessaris per a la constitució, que afecten a diferents organismes competents tant de l’Estat com de la Generalitat. L’emprenedor només ha d’anar a  qualsevol de les Oficines de Gestió Empresarial  o a les OGE-cambres, i a la notaria, si es tracta d’una societat. L’empresari s’estalviarà, a partir d’aquest juliiol, gestions com ara anar personalment al Registre Mercantil, a la Seguretat Social o a l’Agència Tributària.
 • ESTALVI DE FORMULARIS A OMPLIR: fins ara calia omplir fins a 5 formularis. A partir d’ara, totes les gestions es fan a través del sistema de tramitació telemàtica
 
A continuació, la llista de gestions que cal fer als diferents organismes i quines assumeix l’OGE des de l’1 de juliol:
 
Tràmit
Qui l’assumeix
Reserva de la Denominació Social al Registre
Empresari
Atorgament de l’escriptura de constitució
Empresari/notari
Sol·licitud del NIF provisional i definitiu
OGE
Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
OGE
Inscripció en el Registre Mercantil Provincial
OGE
Tràmits amb la Seguretat Social
OGE
Inscripció de fitxers de caràcter personal a l’Agència Espanyola de protecció de dades
OGE
 
 
Un cop constituïda l’empresa, l’OGE també s’ocupa de la legalització de l’activitat inscrivint l’empresa al registre corresponent i/o lliurant els carnets professionals necessaris. L’OGE s’encarrega de fer les gestions pertinents amb els departaments que pertoquin, estalviant a l’empresari que hagi passar per diferents finestretes. Actualment l’OGE fa gestions de 10 dels 15 departaments de la Generalitat i de 4 ministeris.
 
La tramitació electrònica, ha recordat el conseller Huguet “consolida el nou model de relació entre l’administració i les empreses que l’OGE està impulsant, des dels darrers anys, un model integrador de serveis que ha de permetre que l'empresa es relacioni amb l'Administració amb el menor cost possible, en temps i espai”.
 
Balanç d’un any i mig d’aplicació del Decret de Simplificació
 
Durant aquest període, l’OGE ha reforçat les seves línies d'actuació per fer efectiu el canvi de model
 
 • Eliminació de tràmits: s'han eliminat diferents tràmits administratius que afecten diversos sectors empresarials, com ara la inscripció de bars i restaurants en el registre de turisme, el punxonat de plaques de tallers d’automòbils o la legalització de diferents llibres. D’aquesta manera, es redueix la presentació de sol·licituds i documentació per part dels empresaris. Concretament, des de juny del 2008 s’han eliminat més de 5.300 tràmits anuals que haguessin implicat pels empresaris aportar més d’11.500 documents.
 • Simplificació de tràmits:
 • Introducció de les Declaracions Responsables, com un mitjà que permet que un tràmit es converteixi en "documentació zero", ja que conté la declaració del titular conforme compleix amb una sèrie de requisits sense necessitat d'acreditar-lo amb la documentació pertinent. Aquesta acció faculta l'Administració a fer les comprovacions necessàries (a posteriori) per verificar el compliment de tots els requisits, ja sigui de manera exhaustiva o per mostreig. Les declaracions responsables han afectat a més de 24.000 tràmits des del 17 de novembre de 2008 ençà i ha permès estalviar l’aportació de més de 91.600 documents als empresaris. El conseller Huguet ha destacat que “la implantació de les Declaracions Responsables suposa un esforç important de revisió i simplificació del tràmit. A la vegada que implica un canvi cultural en l'organització, que es basa en la relació de confiança entre l'Administració i els empresaris”.
 
Tràmits on s'aplica la Declaració Responsable
(novembre 2008-maig del 2010)
Nº de tràmits fets
Número documents
 estalviats
(mitjana)
Total documents
 estalviats
Registre d'Establiments Industrials de Catalunya / Registre d'Indústries Agroalimentàries de Catalunya
7.598
2
15.196
Registres d'activitats Específiques
13.739
5
68.695
Aprovació de plans de labors d’explotacions mineres a cel obert
240
3
720
Registre de Turisme de Catalunya
1.426
4
5.704
Comerç
1.326
1
1.326
 
24.329
 
91.641
 
 
 • Increment dels tràmits amb resolució immediata  El personal d'atenció presencial dels punts OGE està format per validar la informació que li lliuren els empresaris i si aquesta és correcta resoldre el procediment en el moment de la presentació. Aquest fet aporta un gran valor afegit als empresaris ja que redueix a zero el temps d'espera i, per tant, minimitza els costos. Aquesta manera d'actuar és pionera en tot l'Estat i en la Unió Europea, ja que en la resta de països les "finestretes úniques" que existeixen no resolen en el moment, només reben la documentació i la fan arribar a l'òrgan<A[òrgan|orgue]> competent que correspongui. Durant aquests mesos l’OGE ha pogut resoldre 7.924 nous tràmits que ha suposat un estalvi per les empreses de gairebé 122.000 dies de tramitació. A més, l’OGE ha continuat resolent al moment els tràmits habituals, que són més del 50% de tota la seva cartera de serveis
 
Resolució de nous tràmits al moment
Total
Mitjana de temps
 resolució abans ( en dies)
Temps estalviat
 ( en dies)
Tacògrafs i limitadors
120
15
1.800
Comerç
1.326
8
10.608
Tallers i joieria
11
15
165
Certificats de no sanció
1.796
5
8.980
Responsables de Tallers
926
8
7.408
Registre de Turisme de Catalunya
1.426
30
42.780
Registre establiments industrials de Catalunya
1.015
30
30.450
Aprovació de plans de labors d’explotacions mineres a cel obert
240
60
14.400
Comunicació de directors facultatius
95
5
475
Aprovació concreta de treballs per a recursos de les seccions C i D
6
5
30
Carnets de mines
963
5
4.815
 TOTAL
7.924
17
121.911
 
 
 • Formularis intel·ligents: amb l’objectiu d’estalviar temps, diners i documentació a l’empresari des de l’OGEs’ha passat d’emprar formularis plans a treballar amb uns formularis “intel·ligents” que s’autoconstrueixen en funció dels tràmits que l’empresari sol·licita i que estan disponibles al web de l’OGE, per exemple, amb un únic formulari es poden realitzar més de 30 tràmits diferents.
 
L'Oficina de Gestió Empresarial disposa d’una xarxa de 22 punts presencials (5 oficines pròpies i 17 en col·laboració amb les Cambres de Comerç), cosa que, durant el darrer any li ha permès consolidar un important paper transversal i la seva vocació de convertir-se en la Finestreta Única Empresarial de Catalunya. L'OGE es converteix en el frontal de servei a les empreses i constitueix un punt de referència per a la informació, assessorament, tramitació unificada i resolució dels procediments que afectin a les empreses en la seva relació amb l'Administració, sigui quin sigui l'òrgan competent en la matèria. 
 
 Cercador

Cercador

Destaquem