Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que amplia les seves funcions

 
  • La iniciativa legislativa preveu la incorporació de científics, acadèmics i estudiants en el Consell de Direcció de l’Agència, que augmentarà l’autonomia respecte de les universitats i l’administració
  • Aquesta és la primera llei sobre qualitat universitària a Catalunya
  • L’avantprojecte preveu com a noves atribucions de l’AQU l’elaboració d’informes sobre l’educació superior i la recerca universitària, i l’assessorament per promoure l’excel·lència dels serveis que presten les universitats
  • Amb la nova llei, l’AQU podrà avaluar la qualitat de cada universitat

 
El Govern ha aprovat el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’organisme encarregat de promoure i avaluar la qualitat de les universitats catalanes. Amb la nova normativa, l’ens incorpora noves funcions i crea un nou organigrama semblant al de les agències europees més avançades. En aquest sentit, s’amplia el Consell de Direcció d’AQU Catalunya, que a més de comptar amb la presència de rectors i de presidents de Consells Socials, incorporarà també membres de la societat científica i acadèmica i del món social i estudiants.
 
El Projecte preveu com a noves atribucions de l’AQU l’elaboració d’informes sobre l’educació superior i la recerca universitària, i l’assessorament per promoure l’excel·lència dels serveis que presten les universitats.
 
Entre les novetats del text hi ha també la creació de la Comissió d’Apel·lacions, que ha d’actuar com a garantia de seguretat jurídica i objectivitat de les comissions avaluadores, i un increment de la independència i autonomia respecte de les universitats i l’administració.
 
Més funcions
 
Amb els canvis legislatius que s’impulsen, l’AQU tindrà com a atribucions l’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la recerca universitària per tal de facilitar l’anàlisi de la seva situació, farà anàlisis sobre les tendències i el desenvolupament nacional i internacional de les universitats, i també farà assessorament amb l’objectiu de promoure l’excel·lència dels serveis que presten les universitats i d’altres centres d’educació superior.
 
Amb la nova llei, AQU Catalunya també podrà avaluar la qualitat de cada universitat, d’acord amb estàndards europeus. Les 15 funcions que defineix l’avantprojecte de llei són les següents.
 
a) L’avaluació, la certificació, l’auditoria i l’acreditació de la qualitat de les universitats i d’altres centres d’educació superior.
b) L’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acreditació, d’acord amb estàndards internacionals, dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i propis que imparteixen les universitats i d’altres centres d’educació superior. 
c) La promoció de l’avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d’acord amb estàndards internacionals, especialment pel que fa a la docència, la recerca, la transferència del coneixement i la gestió.
d) L’emissió de les acreditacions de recerca i recerca avançada del professorat agregat i catedràtic, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.
e) L’emissió dels informes pertinents per a la contractació de professorat lector i professorat col·laborador, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.
f) L’avaluació de l’activitat del personal docent i investigador de les universitats privades i dels centres docents adscrits.
g) L’avaluació de l’activitat desenvolupada pel personal investigador de les universitats, i la valoració dels mèrits individuals del personal docent i investigador, funcionari i contractat, per a l’assignació de retribucions addicionals, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.
h) L’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències i el desenvolupament nacional i internacional en l’àmbit de l’educació superior, així com l’orientació experta i l’assessorament que contribueixi a promoure l’excel·lència dels serveis prestats per les universitats i d’altres centres d’educació superior.
i) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la recerca universitària per tal de facilitar l’anàlisi de la seva situació i evolució.
j) El proveïment d’informació pública que demostri l’estat de la qualitat i dels processos d’avaluació de la qualitat de les universitats i d’altres centres d’educació superior i dels serveis que ofereixen, que contribueixi al rendiment de comptes a la societat.
k) La promoció i el desenvolupament de la recerca i la innovació sobre els models i els processos d’avaluació, de certificació i d’acreditació de la qualitat.
l) La representació internacional del sistema de garantia externa de qualitat corresponent al sistema universitari de Catalunya i la participació en el desenvolupament de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
m) La promoció d’avaluacions temàtiques i el desenvolupament de processos d’avaluació i garantia externa de la qualitat.
n) Les tasques que li siguin encarregades pel departament competent en matèria d’universitats, per les universitats i per d’altres centres d’educació superior, mitjançant conveni.
o) La resta de funcions que li atribueixen les lleis que facin referència a l’Agència, els seus estatuts i l’altra normativa vigent.
 
La Llei ha de facilitar que l’Agència s’adapti als nous escenaris que puguin derivar-se de l’evolució de la cultura de la qualitat, que afavoreixin la innovació en la docència, en la recerca i en la gestió. El treball de l’Agència en la demostració internacional dels nivells de qualitat i d’excel·lència del sistema universitari de Catalunya ha de posicionar Catalunya com un centre d’atracció de talent, d’innovació i de creació de coneixement que contribueixi activament a la creació de nous àmbits i espais de progrés social.
 
Garantir la qualitat de l’educació superior
 
La finalitat de l’Agència és promoure i garantir la qualitat de l’educació superior, d’acord amb els estàndards europeus, i proporcionar els criteris per assolir la màxima qualitat. De fet, AQU Catalunya ha contribuït d’una manera decisiva a impulsar els últims anys la millora de la qualitat de les universitats catalanes en el marc europeu. En aquest marc, l’Agència catalana ha estat la primera de l’Estat a ser reconeguda internacionalment en el compliment dels estàndards i de les directrius de qualitat europeus, a través d’una avaluació externa coordinada per l’ENQA (Quality Assurance in Higher Education). Aquesta acreditació ha permès que hagi estat una de les primeres agències externes de qualitat universitària a ser inclosa a l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).
 
La Generalitat de Catalunya i les set universitats públiques catalanes van constituir l’any 1996 el Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, amb els objectius d’avaluació del sistema universitari de Catalunya, l’anàlisi dels seus resultats i la proposta de mesures de millora dels serveis que presten les universitats públiques catalanes, especialment els de docència i recerca i, en definitiva, amb el repte d’impulsar la qualitat i la millora contínua del sistema. D’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) de l’any 2003, passa a denominar-se Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i es presenta sota la denominació internacionalment reconeguda d’AQU Catalunya. Ara s’impulsa la primera llei sobre qualitat universitària de Catalunya.
 
AQU Catalunya vol esdevenir la institució de referència en el manteniment actualitzat dels conceptes de qualitat i d’excel·lència que han de caracteritzar el sistema universitari de Catalunya present i futur, alineant-se amb l’entorn internacional i escoltant amb precisió les necessitats del sector i del conjunt de la societat.


Cercador

Cercador

Destaquem