Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Un total de 9 de cada 10 graduats dels ensenyaments artístics superiors estan treballant


  • És el resultat de la 1a edició de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats d’ensenyaments artístics superiors –Música, Teatre i Dansa, Disseny, Conservació -Restauració-

Un total de 9 de cada 10 graduats dels ensenyaments artístics superiors –Música, Teatre i Dansa, Disseny, Conservació-Restauració- estan treballant. Aquesta és una de les conclusions de la 1a edició de l’enquesta d’inserció laboral dels titulats d’ensenyaments artístics superiors dels cursos 2012-2013 i 2013-2014.
 
Els resultats mostren, a banda de l’alta ocupació, que:
- 8 de cada 10 graduats treballen del que han estudiat o fent funcions del mateix nivell dels estudis.
- El 53% tenen jornades a temps parcial; en bona mesura contractes temporals -la mitjana es troba en el 35,5%-, fet que també es reflecteix en el salari, atès que la meitat d’ocupats a temps complet tenen retribucions mileuristes.
- 2 de cada 10 estudiants treballen fora de Catalunya (18,5%).
- Els titulats estan satisfets amb l’ensenyament cursat, ja que 3 de cada 4 persones el repetiria.
- Respecte el que demanen al mercat laboral, els idiomes i la creativitat són els aspectes a millorar.
 
Per àmbits d’estudis les dades indiquen que els titulats de:

Música, Teatre i Dansa:
- Tenen una alta ocupació -84% Teatre i Dansa, 90% Música- i treballen del que han estudiat o fent tasques equivalents al nivell estudiat  -82% Teatre i Dansa, i 94% Música-.
- Els titulats estan àmpliament satisfets amb la titulació cursada -un 83% de Teatre i Dansa, i un 82% de Música la tornarien a fer-.
 
Conservació-Restauració:
- L’ocupació en un 73% dels graduats i d’adequació de la feina al que què han estudiat per al 71% dels casos .
- Principalment, treballen a jornada completa (68%) i com autònoms (47%).
- 3 de cada 4 repetirien els estudis (72%), una proporció alta però lleugerament inferior a la resta d’estudis analitzats.

Disseny:
- Presenten unes condicions laborals per sobre de la mitjana: alt percentatge de contractes fixos (49%), jornades a temps complet (74%) i una retribució alta (56% perceben 2.000€ o més al mes).
- 7 de cada 10 repetirien els estudis, una proporció alta però lleugerament inferior a la resta d’estudis analitzats.
 
Durant el treball de camp que es va dur a terme el 2017 es van enquestar 552 persones, el 47% de la població de referència. Els resultats els han publicat el director d’AQU Catalunya, Martí Casadesús, i el secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament, Joan Mateo.
 
 
 
Trobareu tota la documentació en aquest enllaç: http://www.aqu.cat/estudis/inserciolaboraleas/eas.html  
 


Cercador

Cercador

Destaquem