Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La Inspecció de Treball segueix intensificant les investigacions sobre el compliment de la normativa laboral a les empreses càrnies

La Inspecció de Treball ha portat a terme avui una actuació a l’escorxador de l’empresa càrnia Le Porc Gourmet, pertanyent al grup Jorge, com a continuació de les investigacions sobre la situació laboral de les persones que treballen a les empreses del sector.
 
Acompanyats per efectius policials, un grup d’inspectors/es de treball s’ha personat a l’excorxador de Le Porc Gourmet, on hi treballen més de 500 persones, per indagar sobre el correcte compliment de la normativa laboral en el centre de treball.
 
L’actuació sobre aquesta empresa càrnia és una més que la Inspecció de Treball està desenvolupant des de fa mesos a iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com per les  denúncies presentades per persones que treballen a l’escorxador en règim de subcontratació procedents de les cooperatives Clavial i TAIC.
 
De fet, des de l’any 2015, la Inspecció de Treball està treballant per detectar determinades figures de subcontractació, particularment de cooperatives, que poguessin incórrer en cessió il·legal de treballadors/es en empreses de la indústria càrnia, entre elles Le Porc Gourmet.
 
Aquestes actuacions han topat històricament amb la dificultat que la jurisprudència considera que no existeix cessió il·legal perquè el personal que presta serveis per a les cooperatives no tenen la consideració de treballadors, sinó que són socis i per tant no se’ls aplica l’Estatut dels Treballadors i en matèria de seguretat social s’integren en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 
A més de la revisió de conductes irregulars en l’àmbit de la subcontractació, la Inspecció de Treball també ha comprovat la normativa en matèria de jornada i prevenció de riscos laborals.
 
Per altra banda, el Departament també indaga la correcta aplicació de la normatives de cooperatives, modificada l’any passat al Parlament de Catalunya justament per preservar els drets de les persones que treballen a les cooperatives de treball associat.
 
 
Balanç de la Inspecció de Treball al sector carni 2015-2016-2017
 
Entre els anys 2015, 2016 i 2017, la Inspecció de Treball ha realitzat un total de 119 actuacions en la indústria càrnia per comprovar, en general, el compliment de la normativa laboral, sobretot per endreçar la subcontractació en el sector, i de prevenció de riscos laborals, principalment en ergonomia i la normativa de cooperatives.
 
Com a conseqüència de les investigacions, la major part a les demarcacions de Barcelona i Girona, seguida de la de Lleida, es va aconseguir un total de 551 altes en el Règim General de Seguretat Social en les empreses càrnies contractistes (socis/es de la cooperativa que passen a treballadors/es de la empresa càrnia) i l’ingrés en concepte de quotes a la Seguretat Social de 193.948,09 euros.
 
En matèria de prevenció de riscos laborals, durant el període indicat la Inspecció de Treball ha formulat 148 requeriments i ha proposat 5 actes d’infracció en empreses del sector càrnic.
 
Tot i la dificultat indicada de la jurisprudència, en una ocasió la Inspecció de Treball va constatar una cessió il·legal de treballadors, a banda que també ha actuat emetent informes pericials a petició dels Jutjats. En matèria de jornada la Inspecció de Treball ha detectat 4 infraccions i ha formulat diversos requeriments.
 
Acabar amb el fals cooperativisme, objectiu de la Generalitat
 
Per iniciativa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’any passat el Parlament de Catalunya va aprovar per àmplia majoria una modificació de la Llei Catalana de Cooperatives.
La modificació de la llei es va fer per aconseguir una millora dels drets laborals dels treballadors/es de les anomenades falses cooperatives que, especialment, tenen una forta presència en el sector carni.
 
A grans trets, els canvis a la llei permetia als socis/es treballadors/es accedir a unes garanties de retribució i de condicions de treball equiparables, com a  mínim, a les condicions que són reconegudes als treballadors/es per compte aliè del sector.
 
Aquests canvis també implicaven beneficis com el dret a un salari prefixat en conveni (com a mínim); cobrar hores extres i els plusos corresponents; i gaudir de vacances pagades.
 
Així mateix, els treballadors/es tindrien garantida la cobertura de les prestacions socials en condicions equiparables a les de qualsevol treballador/a per compte aliè; i dret a percebre un equivalent a la prestació d’atur i a cobrar baixes per malaltia o per accident laboral, així com per maternitat.
 
L’incompliment d’aquesta modificació normativa pot donar lloc a la desqualificació de la cooperativa, que és el que ha proposat ja la Inspecció de Treball en una cooperativa de Girona, que a més ha suposat l’alta d’ofici de 175 treballadors a l’empresa contractista càrnia, la qual haurà de fer front a una acta d’infracció de 820.575 euros.
 
En una altra actuació de la Inspecció de Treball, aquest cop a les comarques de Barcelona, com a conseqüència de les seves comprovacions, els socis de la cooperativa van acordar donar compliment a la modificació de la normativa de la Llei Catalana de Cooperatives i en assemblea aplicar el conveni col·lectiu estatal de la Indústria Càrnia i que el règim general de la seguretat social (i no el d’autònoms com fins ara) fos aplicable a tots els socis.
 
Les actuacions de la Inspecció de Treball en relació a les anomenades falses cooperatives no s’ha limitat al sector de la indústria càrnia, sinó que també se n’han realitzat en cooperatives del sector del transport i en les anomenades coperatives de facturació.
 
En aquests casos també s’han constatat incompliments de la Llei Catalana de Cooperatives, comprovant que algunes eren una mera simulació, ja que no existia activitat cooperativista, el què va provocar que com a conseqüència de les actuacions de la Inspecció de Treball iniciessin els tràmits per a la seva dissolució i liquidació.
 
La Taula per la Concertació del Sector Carni
 
La iniciativa legislativa va ser una altra mesura engegada per la Generalitat després que, des de l’any 2016, intentés decididament que les empreses càrnies limitessin l’ús generalitzat de la subcontractació a cooperatives de treball associat.
 
Aquest intent va ser un dels principals acords assolits per la Taula del Sector Carni de Catalunya impulsada per Treball amb la participació de les principals patronals i sindicats del sector carni.
 
La subscripció d’aquest acord implicava que sindicats i organitzacions empresarials es comprometien a defensar el conveni col·lectiu i condicions dignes per a totes les persones treballadores de la indústria càrnia a Catalunya.
 
Treball, Afers Socials i Famílies va promogure l’acord entre sindicats i patronals un cop constatada la problemàtica laboral i social generades com a conseqüència de l’ús intensiu del model de subcontractació mitjançant “falses cooperatives”.
 
El Departament considerava que aquest ús podia comportar en determinats casos la pèrdua de drets de les persones treballadores i precàries condicions de treball, encara que es constatava que no totes les subcontractacions produeixen aquests efectes perniciosos.
 
En tot cas, la Generalitat segueix considerant que la utilització de les anomenades Cooperatives de Treball Associat no és la solució adequada per la necessària estabilitat de la feina en el sector, la formació professional dels treballadors, la millora de la productivitat i la competitivitat de les empreses.


Cercador

Cercador

Destaquem