Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Ensenyament crea el grup de referents d'atenció educativa inclusiva amb 18 docents arreu del territori

 
  • Aquesta actuació s’emmarca en el desplegament del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu
 
  • La principal funció d’aquests docents és fer difusió del Decret i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat per desenvolupar-lo
 
 

El Departament d’Ensenyament ha creat el grup de referents d’atenció educativa inclusiva (RAI), amb un total de 18 docents que tenen com a principal funció fer difusió del Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i donar suport a les orientacions i actuacions que s’han fixat per desenvolupar-lo. D’aquesta manera, el Departament amplia i estén la xarxa de suports a l’educació inclusiva per tot Catalunya. Aquesta actuació s’emmarca en el desplegament d’aquest Decret.
 
Així doncs, els RAI han de donar a conèixer pràctiques de referència en el territori, han de col·laborar, des de la pròpia experiència, en la implementació de mesures i suports perquè els centres educatius avancin cap a cultures, polítiques i pràctiques més inclusives, i han d’impulsar la formació dels professionals dels centres per determinar i implementar processos de millora a l’hora de planificar la gradació i la intensitat de les mesures i suports que necessiti cada alumne. Els divuit docents, que comparteixen l’atenció directa a l’aula amb aquesta nova responsabilitat, compten amb experiència en el món de l’atenció a la diversitat i la inclusió, i coneixen el mapa de recursos del seu àmbit territorial.
 
El Decret de l’atenció educativa en el marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que cada centre educatiu ha de disposar d’un projecte educatiu que fomenti i garanteixi una atenció educativa inclusiva i de qualitat. En aquest sentit, el nou equip de divuit docents, d’acord amb el desplegament de les actuacions que regula aquesta normativa, té com a objectiu fonamental promoure l’avenç de la millora de les pràctiques en els centres.
 
Els RAI s’integren en la xarxa de suports a l’educació inclusiva que preveu el Decret de l’atenció educativa i que defineix com el conjunt de persones i institucions que intervenen en el procés educatiu i que la Llei d’educació defineix com a comunitat educativa.
 
Nou sistema inclusiu a l’escola: de la integració a la inclusió
 
El Govern va aprovar el passat mes d’octubre de 2017 el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Aquest nou Decret suposa un avenç respecte l’anterior norma de 1997, atès que es regula l’atenció educativa de tot l’alumnat, no només de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials (NEE).
 
Té com a objecte garantir que tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya siguin inclusius mitjançant l’establiment de criteris que orientin l’organització i la gestió dels centres; l’ordenació de mesures i suports per a l’atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots els alumnes, i la diversificació de l’oferta de serveis dels centres d’educació especial per esdevenir també centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos per als centres educatius ordinaris.
 
La base del Decret és el concepte d’una escola per a tothom, que no exclogui ningú i que garanteixi l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a un èxit educatiu en un  sistema que s’articula en xarxa, a fi de garantir que tots els centres siguin inclusius per atendre la diversitat de tots els alumnes, amb una atenció educativa de qualitat i amb una oferta de formació al llarg de la vida amb itineraris personalitzats i flexibles.
 
 
5 de febrer de 2018


Cercador

Cercador

Destaquem