Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

57 càncers de mama es detecten de manera precoç a Lleida el 2016 gràcies al programa de cribratge

12.442 dones de la RS Lleida s’han realitzat una mamografia al Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, el 75,01% del total de convidades a la prova

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama (PDPCM) va ajudar a detectar de manera precoç un total de 57 càncers a la Regió Sanitària (RS) Lleida el 2016. Es tracta d’un programa inclòs al Pla director d’oncologia i una de les línies estratègiques d’actuació del Pla de Salut territorial de Lleida, dins el projecte de potenciar els programes de promoció de la salut i prevenció de les malalties.
 
Un total de 16.588 dones d’entre 50 i 69 anys sense patologia mamària de la RS Lleida van ser invitades al PDPCM el 2016; d’aquestes dones, 12.442 es van realitzar una mamografia de cribratge, el que representar el 75,01% del total de convidades a la prova.
 
El 2016, de les 12.442 dones participants, el 13,39% ho van fer per primera vegada (cribratge de prevalença); d’aquestes, el 6,78% de participants es van reconvocar per fer-se estudis addicionals. El 86,61% restant són dones que havien participat en el PDPCM en més d’una ocasió (cribratge d’incidència), d’aquestes dones es van fer estudis addicionals al 3,37% de les dones de segon cribratge.
 
A més, 505 dones es van convocar durant el 2016 a fer-se una nova mamografia als 6 o 12 mesos de la darrera, per tal de fer seguiment d’alguna lesió.
 
L'interval de temps entre la realització de la mamografia i l'entrega de resultats va ser d'una mediana de 7 dies, per sota del temps que el Pla director d’oncologia recomana (abans de 15 dies).
 
La probabilitat que es confirmi l'existència d'un càncer en les dones reconvocades a estudis addicionals és d'un 12,18% (VPP, valor predictiu de la reconvocatòria en el primer i segon cribratge).
 
Davant la sospita de malignitat, l’any 2016 es van derivar 125 dones a la Unitat Funcional de Mama (UFM) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) on un equip multidisciplinari de professionals sanitaris va valorar les imatges i va realitzar proves més específiques per fer-ne el diagnòstic.
 
D’aquestes dones enviades a la UFM, 57 han estat diagnosticades de càncer de mama que representa una taxa de 4,77 càncers per cada mil dones cribrades, xifra que, seguint les tendències de la resta de Catalunya i de l’Estat espanyol, s’està estabilitzant i, alhora, està compresa en els estàndards de la Guia Europea de Cribratge (entre 2,3 i 4,6 per 1.000 dones cribrades).
 
El 14,03% dels càncers diagnosticats (8) són carcinomes in situ, és a dir, neoplàsies que es desenvolupen dins dels conductes mamaris i, per tant, no envaeixen la resta del pit. El 85,97% restant (49) són càncers invasius.
 
El PDPCM a la RS Lleida compta amb dues Unitats Radiològiques de Cribratge (URC) diferenciades pel seu àmbit d’actuació geogràfica: una a la Clínica de Ponent, que atén les dones de Lleida ciutat i dona suport a la Unitat Mòbil en controls avançats i estudis addicionals; i la Unitat Mòbil, que fa les mamografies de les dones de les comarques de Lleida.


Cercador

Cercador

Destaquem