Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La Inspecció de Treball finalitza més de 51.200 expedients l'any 2016 a Catalunya

La consellera Bassa ha presentat les dades més destacades de l'activitat de la Inspecció de Treball a Catalunya l'any passat

Un total de 10.200 actes d’infracció; més de 20.000 requeriments d’esmena, i més de 8.500 treballadors van ser donats d’alta a la Seguretat Social com a conseqüència de l’activitat de la Inspecció
 
Més de 173 milions d’euros en liquidació de quotes a la Seguretat Social i més de 44 milions en sancions. Més de 10.500 denúncies investigades
 
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, destaca que “l'objectiu de la Inspecció de Treball és combatre la precarietat, apostar per la qualitat i el treball digne”

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presentat les dades més destacades del balanç d’activitat de la Inspecció de Treball a Catalunya (ITC) l’any 2016.
 
Acompanyada del secretari general del Departament, Josep Ginesta, i de la directora general de la Inspecció de Treball de Catalunya, M. Luz Bataller, la consellera ha explicat que La ITC va intensificar les actuacions en quatre àmbits d’especial transcendència en les condicions de treball.
 
  • L’externalització d’activitats (subcontractació, cessió il·legal de treballadors/es i empreses multiserveis)
  • Incompliments en matèria de jornada laboral
  • Frau en la contractació temporal
  • Investigació d’accidents de treball
 
La consellera ha destacat que “l'objectiu de la Inspecció de Treball és combatre la precarietat, apostar per la qualitat i el treball digne”.
 
“La feina de la Inspecció de Treball ha permès transformar 8.063 contractes temporals en indefinits, el doble del 2015, i ha fet actuacions destacades fent cirurgia on hi havia més problemàtica: subcontractació, càrnies i multiserveis”, ha subratllat Dolors Bassa.
 
Així mateix, la consellera ha reafirmat la “voluntat de transparència, ja que la Inspecció de Treball, que no tan sols té una funció sancionadora, sinó de protecció dels drets laborals, qualitat en el treball i competitivitat de les empreses, és un instrument clau per al nou país”.
 
La ITC va investigar 10.545 denúncies i, com a conseqüència de la seva activitat, va proposar la sanció de 10.200 infraccions i va efectuar més de 20.000 requeriments d’esmena. Així mateix, va proposar més de 44 milions d’euros en sancions i més de 173 milions d’euros en quotes a la Seguretat Social.
 
L’activitat de la ITC ve generada principalment per les demandes externes d’actuació a les que s’atorga prioritat en la tramitació i que, durant 2016, van suposar el 55’5% de l’activitat global finalitzada.
 
Més de la meitat de les demandes externes van ser denúncies (50’4%), una tendència a l’alça ininterrompuda en els darrers anys, passant de representar un 40’7%  de l’activitat durant 2014 al 55% durant 2016.
 
RESULTATS DE L’ACTIVITAT DEL SISTEMA D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2016
 
El Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (SITSS) ha finalitzat 51.243 ordres de servei a Catalunya l’any passat, de les que el 20,5% són denúncies (10.545) que va trigar en resoldre una mitjana de 123 dies.

S’han visitat 36.028 centres de treball, el 15% en horari nocturn o festiu, i més el 9% amb acompanyament policial.

S’han aixecat 10.200 infraccions en acta (+0,2% respecte 2015) amb la següent distribució per matèries:
  • 46’3% seguretat social
  • 22’9% seguretat i salut
  • 19’4% relacions laborals
  • 6’5% ocupació i estrangeria
  • 5% obstrucció a la tasca inspectora
 
La ràtio ordres de servei /infraccions s’ha situat en el 19’9% (+2’2% respecte 2015). En matèria de seguretat i salut la ràtio s’ha situat en el 21% (+3% respecte 2015); en relacions laborals en el 21% (+8%); en ocupació i estrangeria en el 16% (+1%) i en seguretat social s’ha mantingut en un 18%.
 
La mitjana de l’import de les sancions proposades ha pujat de 3.814’5€ el 2015 a 4.408 (+15’6%) el 2016.
 
S’han incrementat un 8% respecte 2015 les infraccions derivades d’actuacions de comprovació dels Tècnics Habilitats.
 
S’han fet 20.098 requeriments d’esmena.
 
ACTUACIONS PER MATÈRIES
 
1.            RELACIONS LABORALS i OCUPACIÓ:
 
Les actuacions en aquestes matèries representen el 26’6% de l’activitat.
 
a)    Subcontractació en el sector de la telefonia.
 
Durant 2016 s’ha analitzat la cadena de subcontractació de Telefónica SA en el servei tècnic d’instal·lació a Barcelona. Durant 2017 les actuacions s’estendran a la resta de províncies.
 
S‘ha constatat l’existència de cessió il·legal en la primera línia de subcontractació i de falsos autònoms, i en la segona línia de subcontractació, l’aplicació incorrecte de conveni col·lectiu i frau en la contractació temporal.
 
Més de 2 milions d’euros en propostes de sancions i més de 3’5 milions d’euros en liquidacions de quotes a la Seguretat Social.
 
b)   Cooperatives de treball associat en la industria càrnia
 
Actuacions concentrades a Girona (58%) i Barcelona (29%) i focalitzades en les condicions laborals. Es van concloure 24 investigacions amb el resultat de 109 altes de socis treballadors de les cooperatives en l’empresa principal, i l’aixecament d’actes d’infraccions en matèria de jornada i diversos requeriments d’esmena (ergonomia, jornada, descobert quotes seguretat social, etc.).
 
c)    Empreses multiserveis (hoteleria – cambreres de pis)
 
Investigacions iniciades el darrer trimestre de 2016 amb l’objectiu d’examinar l’existència de cessió il·legal, la correcta aplicació del conveni col·lectiu, els riscos ergonòmics, la jornada i la contractació, que continuaran durant 2017.
 
L’any 2016 s’han finalitzat 34 ordres de servei amb un resultat de 26 infraccions en acta (el que implica una ràtio de 76,5%), 12 d’aquestes per cessió il·legal de treballadors.
 
 
d)     Cessió il·legal (no sectorial)
 
209 infraccions en acta (49% en empreses del sector transport), 44 d’aquestes per cessió il·legal de treballadors i 101 per incompliments de ETT i les seves empreses usuàries.
 
e)    Control dels temps de treball.
 
Tres línies d’actuació, denúncies, frau en el contracte a temps parcial i excés en la jornada declarada (hores extraordinàries). Les actuacions en matèria de jornada representen el 20% de les realitzades en l’àmbit de les RRLL (73% a demanda externa).
 
Les infraccions en acta per incompliments en matèria de jornada s’incrementen un 67% respecte 2015 i representen el 10% del total d’infraccions i el 52% de les sancionades en matèria de RRLL.
 
S’ha incrementat la jornada declarada en contracte de 1.655 treballadors, en el 52% del casos més del 50%.
 
f)     Control del frau en la contractació temporal.
 
Creix un 95% respecte 2015 el nombre de contractes temporals transformats a indefinits com a conseqüència de l’actuació inspectora, al estar celebrats en frau de llei, passant de 4.105 al 2015 a 8.063 el 2016 (59’3% corresponen a homes i el 40’7% a dones).
 
g)   Discriminació.
 
S’han investigat diversos supòsits de discriminació en 567 ordres de servei, que han materialitzat 97 infraccions, el 30% d’aquestes per incompliments directament relacionats amb conductes discriminatòries. La ràtio ordres de servei/infraccions passa del 4% al 17% (+13% respecte 2015).
 
h)   Integració laboral de persones amb discapacitat.
 
Control del compliment de la quota de reserva del 2% en empreses de 50 o més treballadors. 658 empreses investigades. 228 treballadors amb discapacitat incorporats en empreses ordinàries.
 
Prop de 4.300.000 € invertits en mesures alternatives que suposen la contractació indirecte de 192 treballadors més. El nombre de treballadors contractats en el mercat ordinari creix un 293% respecte 2015.
 
 
2.            SEGURETAT I SALUT
 
Les actuacions en aquesta matèria representen el 21’8% de l’activitat.
 
S’han aixecat 2.337 infraccions en acta per incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. Ràtio ordres de servei/infraccions: 21% (+3% 2015). Representen el 23% del total de les sancions proposades.
 
14.472 requeriments d’esmena formulats. Representen el 72% de tots els efectuats durant 2016.
 
La investigació d’accidents de treball i malalties professionals ha suposat el 29% de tota l’activitat en l’àmbit de la seguretat i salut (2015 = 23’5%) i ha generat el 45% de les infraccions en aquesta matèria.
 
Ha crescut un 4’4% el nombre de propostes de recàrrec en les prestacions en determinar-se l’existència de relació causa-efecte entre l’incompliment detectat i l’accident de treball o la malaltia professional. El 49% dels recàrrecs s’aprecien per deficiències en màquines i equips de treball.
 
Les actuacions en el sector de la construcció han representat el 12’6% del total de les ordres de servei, i d’aquestes, el 42’8% corresponen a investigacions en matèria de seguretat i salut.
 
De les 1.278 infraccions en acta adreçades a empreses del sector de la construcció, el 56% són per incompliments en matèria de seguretat social, fonamentalment faltes d’alta en seguretat social i frau en les prestacions d’atur, i el 23% en prevenció de riscos laborals.
 
S’ha mantingut les actuacions vinculades a treballs amb exposició a l’amiant, tant les derivades d’una denúncia com del control dels plans de treball i del seguiment dels treball de retirada. Aquests tipus d’actuació pateix un creixement continuat des de 2013.
 
3.            SEGURETAT SOCIAL
 
Les actuacions en aquesta matèria representen el 21’8% de l’activitat.  La tasca de planificació d’actuacions en aquesta matèria correspon exclusivament a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (MEYSS).
 
4.718 infraccions en acta en matèria de seguretat social. La ràtioordres de servei/infraccions és del 18%, igual que el 2015. Representen el 51% del total de les sancions proposades pel Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social (SITSS).
 
La mitjana de l’import de les sancions s’incrementa un 27% passant de 3.965€ a 5.040€. El nombre de treballadors afectats pels incompliments creix un 5%.
 
8.515 treballadors donats d’alta en seguretat social conseqüència de l’actuació inspectora. 
 
Ha crescut l’import dels expedients de liquidacions de quotes a la seguretat social un 2’9%, que es situa en gairebé 173.600.000 euros.
 

4.            ALTRES

En el tercer trimestre de 2016, 5 tècnics del ICSST es van incorporar a la Direcció General de la Inspecció de Treball de Catalunya per desenvolupar funcions d’assessorament en la tasca inspectora en els camps de la psicosociologia, la medicina del treball, l’ergonomia i la higiene.
 
L’1 de febrer de 2017 s’han incorporat a les diferents inspeccions territorials 18 noves persones tècniques habilitades per desenvolupar tasques de control de les condicions materials de treball, reforçant així la vessant preventiva de l’actuació inspectora.Cercador

Cercador

Destaquem