Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Altres acords del Govern


 
Publicació de l’Índex de preus percebuts agraris de 2014 per a l’actualització de les rendes dels contractes de conreu
 
El Consell Executiu ha aprovat l’acord pel qual es fa públic l’índex de preus percebuts agraris corresponent a 2014, a efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu.
 
La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.
 
Aquest índex s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya, per la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i pels programes anuals d'actuació estadística que la desenvolupen. S’entén que l'any agrícola és el comprès entre l'1 de novembre d'un any i el 31 d'octubre de l'any següent.
 
Ampliades les matèries de competència sancionadora de la Llei de qualitat agroalimentària
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació del decret que estableix la competència sancionadora de la Llei de qualitat agroalimentària per assolir una major claredat jurídica, tenint en compte que des que es va aprovar el text s’han produït diverses modificacions en l’estructura del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Entre d’altres, s’ha creat la Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari, unitat encarregada del control oficial de la majoria de matèries a les quals fa referència la Llei, inclòs l’etiquetatge de la carn de boví.
 
El nou decret amplia les matèries que actualment són competència de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i equipara el procediment per tramitar els expedients sancionadors en relació amb l’etiquetatge de la carn de boví a la resta de serveis i productes. Així, per raons d’eficàcia administrativa i homogeneïtat territorial, se suprimeix l’article 2 del decret anterior de manera que el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries serà l’encarregat d’iniciar els procediments i imposar les sancions per a les infraccions lleus i greus, en lloc de fer-ho el director dels Serveis Territorials corresponents, com estableix el text vigent.
 
 
 
El Consorci Sanitari de Terrassa i el Consorci de Salut del Maresme i la Selva s’integren en Interhospitalia
 
El Govern ha aprovat la integració del Consorci Sanitari de Terrassa i del Consorci de Salut del Maresme i la Selva com a socis d’Interhospitalia, agrupació econòmica sense ànim de lucre que presta serveis de neteja, desinfecció i esterilització d’immobles, roba de tot tipus, eines i estris propis d’activitats d’entitats prestadores de serves assistencials.
 
L’acord també preveu l’increment de la participació en Interhospitalia de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que fins ara integrava Interhospitalia juntament amb uns altres 9 socis: el Grup Althaia; el Grup Fundació Salut Baix Empordà; la Fundació Puigvert; l’Hospital de Figueres-Fundació de Salut Empordà; el Consorci Assistencial del Baix Llobregat; la Fundació Sant Llàtzer; la Fundació Palafrugell Gent Gran; la Clínica Barceloneta, SAU, i la Fundació Alba.
 
Ratificada la modificació dels estatuts de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
 
El Consell Executiu ha ratificat la modificació dels estatuts de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, un consorci amb participació majoritària de la Generalitat, amb l'objectiu d'adaptar-los a la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, aprovada l'any 2013, i a la Llei de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, de l’any 2014.
 
La legislació estableix que els estatuts de cada consorci han de determinar a quina administració s'adscriuen, així com el seu règim pressupostari, comptable, de control i del personal.
 
L'Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens d'assessorament de l'Administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. La seva creació respon a la necessitat d'estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d'un desenvolupament sostenible.
 
El Govern modifica dos decrets per tal d’actualitzar els criteris d’avaluació i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic
 
El Govern ha aprovat la modificació de dos decrets que estableixen les regles d’avaluació i tria dels materials arqueològics i paleontològics provinents d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, així com dels materials dipositats en museus registrats.
 
L’aprovació d’aquesta modificació permetrà solucionar el problema actual de com procedir amb determinades classes de béns sense un gran valor arqueològic, amb el benentès que la nova regulació no varia el concepte que el material arqueològic i paleontològic no es pot destruir.
 
Concretament, modificarà el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i del Decret 328/2011, de 26 d’abril, de creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia, i de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia.
 
El nou decret concreta l’òrgan competent que ha d’emetre els informes de les sol·licituds d’avaluació i tria de restes mobles procedents d’intervencions arqueològiques i paleontològiques i el procediment a seguir per a l’emplaçament controlat de les restes mobles i l’elaboració dels criteris i taules d’avaluació i tria. Per tal de portar a terme aquest procediment, poden fer les sol·licituds els directors de museus registrats i els directors de les intervencions.
 
El nou decret disposa la creació d’un registre d’emplaçaments controlats de béns mobles i així queda constància del lloc exacte del dipòsit on es reubiquen els materials repetitius, sense valor científic i no museïtzables en cap sentit.
 
El Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) serà una outstation del Centre de Regulació Genòmica (CRG)
 
El Govern ha aprovat ratificar la transferència de la gestió del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG), que s’ha assignat com a outstation del Centre de Regulació Genòmica (CRG). Un canvi d’adscripció que té com a objectiu que l’impuls innovador del CNAG s’estengui al desenvolupament de projectes competitius de genòmica a gran escala.
 
Inicialment, i des de la seva creació el gener de 2010, el CNAG estava adscrit al Parc Científic de Barcelona (PCB), d’acord amb el conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Ciència i Innovació i el PCB. Ara, i mitjançant un nou conveni signat per les administracions estatal i autonòmica el desembre de 2014, i confirmat pel PCB i el CRG l’abril de 2015, s’ha acordat la transferència de la gestió del CNAG al CRG.
 


Cercador

Cercador

Destaquem