Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

OCUPACIÓ

Puig: "Volem estendre l'impacte positiu economic i social que tenen les cooperatives"

 
·         El conseller d’Empresa i Ocupació ha defensat la Llei de Cooperatives durant el debat a l’esmena a la totalitat presentada per ICV i la CUP, esmena que ha estat rebutjada
·         L’objectiu és dotar a les cooperatives d’un règim jurídic flexible amb diferents alternatives i útil per adaptar-se als canvis de la situació social i econòmica
·         El conjunt de federacions i la Confederació de cooperatives donen suport a la tramitació del projecte de Llei
·         L’any 2013 s’han creat 147 cooperatives, xifra que consolida l’increment registrat des del 2011
 
 
Dimecres, 23 de juliol de 2014.— El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, "Perseguim tenir més cooperatives, augmentar el pes del cooperativisme en el PIB català i la generació de més ocupació estable i de qualitat". Puig ha fet aquestes afirmacions durant el debat sobre l’esmena a la totalitat a la Llei de Cooperatives presentada per ICV i la CUP i que ha estat rebutjada per la resta de grups.
 
El nou projecte de Llei de Cooperatives de Catalunya regula, protegeix i fomenta el moviment cooperatiu i és una competència exclusiva pròpia de la Generalitat de Catalunya. Un dels objectius és crear un marc jurídic més flexible amb diferents alternatives perquè cada cooperativa, en l’exercici de la seva autogestió, pugui adaptar el seu funcionament per ser més competitives.
 
Així mateix, la nova Llei busca que el sector cooperatiu pugui assolir un major dimensionament, fent més atractiu aquest model d’empresa tant als emprenedors com als assessors en la creació d’empreses, de manera que se’n creïn més organitzacions d’aquest tipus.
 
Els objectius i les novetats de la nova Llei es fixen principalment en els següents cinc punts:
 
1)    Fomentar la creació de noves cooperatives i la consolidació de les ja existents
En aquest punt, la reforma de la llei proposa reduir de tres a dos el nombre mínim de socis per a constituir una cooperativa llevat del cas d’usuaris i consumidors on el mínim es fixa en deu. Així mateix, afavoreix la continuació empresarial en forma cooperativa, en tant que permet la possibilitat de reactivació o transformació de les cooperatives dissoltes i no liquidades. 
 
2)    Simplificar i eliminar càrregues
Per a constituir una cooperativa s’impulsa un procediment exprés d’inscripció, més àgil i operatiu. Se suprimeixen diferents tràmits burocràtics, com per exemple l’obligació d’elevar a escriptura pública i inscriure en el registre els convenis intercooperatius o l’exigència actual per les cooperatives de segon grau d’auditar sempre comptes anuals. També se simplifiquen conceptes tècnics del món cooperatiu per fer-lo més entenedor.  
 
3)    Reforçar les vies de finançament de les cooperatives
Per complir amb aquest objectiu s’incorpora la figura del soci temporal que ajudarà a ajustar les necessitats, sobretot d’ocupació, de la cooperativa al mercat. També es permetrà que hi hagi socis col·laboradors que només aportin capital.
 
4)    Millorar la gestió empresarial de les cooperatives
En aquest punt es rebaixa la relació d’actes que, per imperatiu legal, han d’anar a aprovació de l’Assemblea General; es permet que s’atribueixin, estatutàriament, a l’òrgan d’administració de competències que fins ara corresponien a l’Assemblea General, respectant el mínim legal; i es permet l’entrada de persones no sòcies a l’òrgan d’administració per millorar la seva professionalitat.
 
5)    Assolir un major dimensionament del món cooperatiu
Les cooperatives de segon grau (o fruit d’una aliança entre cooperatives, amb major o menor grau de vinculació) podran incorporar directament com a socis empresaris individuals. Així mateix, aquelles persones integrants de diferents cooperatives que hagin signat convenis entre les seves organitzacions podran gaudir dels avantatges fiscals vinculats al cooperativisme en operacions de subministraments, lliuraments de productes o serveis; unes operacions que abans es consideraven entre tercers.
 
Situació actual del cooperativisme a Catalunya
 
Actualment a Catalunya hi ha 4.164 cooperatives amb un 15% de la població vinculada a aquestes empreses: uns 40.000 llocs de treball directes, 42.000 socis en cooperatives de serveis, 100.000 agricultors vinculats a cooperatives agràries i al voltant d’un milió de persones sòcies de cooperatives de consum.
 
Durant els darrers anys s’ha produït un increment en la creació de cooperatives passant de les 113 registrades el 2011 a les 147 el 2012. L’any 2013 es va tancar també amb 147 empreses constituïdes, xifra que consolida aquesta tendència a l’alça, i es van crear 1.300 nous llocs de treball. També destaca que les empreses d’economia cooperativa facturen uns 4.000 milions d’euros a l’any, el que representa aproximadament el 2% del Producte Interior Brut català.


Cercador

Cercador

Destaquem