Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern impulsa la llei que professionalitzarà els càrrecs directius de la Generalitat

  • Els càrrecs estan situats en la franja intermèdia existent entre els llocs propis de la funció pública i els òrgans de decisió política
  • Establirà criteris d’idoneïtat i competència professional i definirà els mecanismes d’accés a aquests llocs de treball, així com sistemes d’avaluació de resultats
  • La direcció pública professional és clau en el procés de reforma de l’Administració, que ha d’incorporar necessàriament els principis de transparència, publicitat, competència, concurrència i aptitud en la selecció del personal directiu

El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de la direcció pública professional de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic. Aquesta norma, que s’emmarca en l’eix 4 del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, té com a objectiu la professionalització de càrrecs directius i l’establiment de criteris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés i avaluació de resultats.
 
Un sistema de direcció pública professional exigeix demostrar unes determinades competències per accedir-hi, i mantenir-les i millorar-les durant el seu exercici. I per tant, no és només un motor de canvi i d’innovació organitzativa, sinó que també garanteix el manteniment i la millora dels serveis públics i la seva continuïtat més enllà del cicle polític i electoral. A més, l’avaluació periòdica d’aquest directiu suposa alhora l’avaluació del funcionament dels serveis sota la seva responsabilitat.
 
Aquesta iniciativa pretén institucionalitzar la direcció pública professional com el conjunt de principis d’actuació, funcions, facultats i responsabilitats atribuïbles a una nova categorització de llocs de treball, situada en la franja intermèdia existent entre els llocs propis de la funció pública i els òrgans de decisió política.
 
No es tracta de crear nous llocs de treball, sinó de la reconversió de llocs de caràcter orgànic que ja existeixen en l’actualitat. Així, una part dels actuals òrgans directius es transformaran en llocs reservats a la direcció pública professional. Les persones que se situïn en aquest espai intermedi, amb competències acreditades i acreditables, tindran una doble funció: desenvolupar el programa polític del Govern i dirigir organitzacions públiques.
 
Entre els llocs de treball a reconvertir, hi ha part dels que actualment s’identifiquen com a alts càrrecs en l’àmbit de l’organització departamental, direccions o gerències en les entitats del sector públic, o llocs amb funcions directives d’alt nivell amb especials característiques tècniques.
 
La nova llei regularà en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic els aspectes següents:
 
·         El model de direcció pública professional, la figura del directiu públic professional, les seves funcions i els drets i deures inherents.
  • El sistema d’accés a la direcció pública professional i l’òrgan tècnic de selecció.
  • El sistema de vinculació del directiu públic amb l’Administració, el sistema d’avaluació de la competència professional i de resultats i el seu impacte en el model retributiu, les incompatibilitats, la durada de la designació, etc.
  • El sistema de sortida de la direcció pública: causes i efectes.
 
Factor clau per a la reforma de l’Administració
 
Des del punt de vista estratègic, la direcció pública professional és clau en el procés de reforma de l’Administració, que ha d’incorporar necessàriament els principis de transparència, publicitat, competència, concurrència i aptitud en la selecció del personal directiu.
 
En aquest sentit, la direcció pública es configura com un dels elements bàsics per impulsar altres mesures de modernització dels serveis públics. Aquest nou espai directiu ha d’orientar i afavorir la implantació de les estratègies de reforma que afecten al conjunt d’administracions públiques catalanes, basades també en el rendiment de comptes, l’eficiència, la racionalització i simplificació organitzativa, l’adaptabilitat, la cultura de la innovació i el foment de la col·laboració público-privada. El compromís i l’alineació dels directius públics en la gestió del canvi constitueixen una de les claus de l’èxit de la reforma de l’Administració pública i del seu sector públic.

 


Cercador

Cercador

Destaquem