Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Un nou web ofereix informació estadística detallada dels estudis universitaris per orientar els futurs estudiants

Amb aquesta nova eina, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa fa una aposta decidida per la transparència del sistema universitari.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) ha posat en funcionament un nou web pensat sobretot per als estudiants de secundària i universitaris i per a les seves famílies. L’accés és obert per a tothom i gratuït. A UNIDATA trobaran dades detallades de cada estudi, per exemple, el nombre de matriculats, la taxa d’abandonament o la de rendiment. Aquesta informació es pot obtenir, a més a més, tenint en compte la nota d’accés de l’estudiant.
 
Qui accedeixi a www.gencat.cat/unidata també hi trobarà dades d’inserció laboral per àmbits, dades de recerca, econòmiques i també paràmetres internacionals.
 
L’objectiu primer d’aquesta nova eina és orientar els estudiants perquè puguin triar l’ensenyament que més els convé d’acord amb totes les dades disponibles, moltes de les quals es fan públiques per primera vegada. UNIDATA també permet als responsables i experts acadèmics disposar d’una nova eina per a l’anàlisi i la presa de decisions.
A més a més, l’existència d’un sistema d’informació públic, homogeni, fiable i transparent és un requeriment de l’aplicació de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i una recomanació del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) també s’ha pronunciat en la mateixa línia, en el sentit que les universitats han de retre comptes davant la societat i vetllar per la transparència de les seves activitats.
 
La presentació de la informació és en forma de preguntes a les quals s’intenta donar resposta amb dades totalment fiables i contrastades (hi ha prop de 1.300 filtres de validació per tal que no es produeixin errors), però també de manera senzilla i entenedora. Aquestes són algunes de les 125 qüestions que es plantegen, per temes:
 
 • Accés
 • Quants estudiants comencen els estudis que m’interessen?
 • Quina és l’evolució del nombre d’estudiants que comencen l’estudi que m’interessa?
 • Resultats acadèmics
 • Quants es titulen en l’estudi que m’interessa?
 • Quant triga a acabar un estudiant amb la meva nota d’accés?
 • Aproven més els homes o les dones?
 • Professorat i personal de suport
 • Quina és l’evolució del nombre de professors
 • Quin percentatge de professors són doctors?
 • Mobilitat internacional
 • Quants estudiants fan Erasmus?
 • On van i d’on vénen els estudiants de mobilitat internacional?
 • Entorn internacional
 • Quin percentatge del PIB es destina a docència en educació superior?
 • Quin percentatge del PIB es destina a recerca?
 • Inserció laboral
 • Com evoluciona el percentatge d’ocupats i aturats en l’àmbit del meu interès?
 • En quina mesura la feina que fan s’adequa a la seva titulació universitària?
 • Tornarien a repetir estudi?
 • Recerca
 • Com evoluciona la despesa en R+D en l’àmbit de l’educació superior a Catalunya en relació amb altres comunitats autònomes de l’Estat?
 • Com evoluciona el nombre d’investigadors en l’àmbit de l’educació superior a Catalunya en relació amb altres comunitats autònomes de l’Estat?
 • Recursos econòmics
 • Com evolucionen les transferències de la Generalitat a les universitats?
 • Com evolucionen els pressupostos de les universitats?
 
Les 125 preguntes aplicades a cadascun dels més de 400 estudis i en funció de l’interval de la nota d’accés es transformen en 24.560 taules estadístiques.
 
Els usuaris també poden configurar el seu perfil a partir dels paràmetres següents: estudi que m’interessa, nota d’accés, dades que vull saber (nombre de matriculats, titulats, taxa de rendiment), sexe i estudi relacionat. Un cop feta la tria, l’ordinador genera un informe amb la informació que s’ha requerit. Per exemple, quants estudiants homes s’han titulat a dret amb una nota d’accés de 6 o més? UNIDATA ho respon.
 
El web conté les dades de les set universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona i Universitat Rovira i Virgili), més la Universitat de Vic. 
 
UNIDATA se suma a altres eines del Comissionat per a Universitats i Recerca adreçades als estudiants i consultables també a la xarxa, com ara www.estudisuniversitaris.gencat.cat, www.bolonya.gencat.cat, www.gencat.cat/universitats/posataprova (amb exercicis per preparar les proves d’accés a la universitat), https://accesnet.gencat.cat  (per saber la nota de les PAU i fer la preinscripció universitària) o www.enginycat.cat , que té l’objectiu de promoure les vocacions d’enginyers.
 
 
UNEIX, l’antecedent
 
Gran part de la informació que es pot consultar a UNIDATA prové d’UNEIX, una base de dades implantada pel Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat, en col·laboració amb les set universitats públiques catalanes més la de Vic. Aquest sistema d’indicadors funciona des del 2001 i té uns 700 usuaris de les universitats, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya.
 
Les dades que es fan servir més són les que fan referència a anàlisis de rendiment acadèmic (abandonament dels estudis, taxes d’eficiència, de graduació, etc.), recursos docents (estudis, branques de coneixement, centres...), programació universitària, anàlisi de la qualitat, model de finançament bàsic i seguiment dels objectius del pla de millora del finançament.
 
UNEIX es basa en quatre pilars: cooperació (entre universitats i Administració), homogeneïtat de les dades, fiabilitat (es valida curosament tota la informació rebuda) i usabilitat, ja que la base de dades ha de servir, no només per millorar la informació estadística, sinó també per fomentar les anàlisis, la planificació, la programació i la presa de decisions en l’àmbit universitari.
 
Es tracta d’una eina pionera a l’Estat. Així ho ha reconegut el Ministeri d’Educació, que ha encarregat al DIUE que assessori el Ministeri, conjuntament amb les comunitats autònomes que ho desitgin, per fer extensiu aquest sistema d’indicadors. El conveni entre les dues administracions subratlla la necessitat d’enfortir la transparència i la rendició de comptes a la societat en l’àmbit universitari.


Cercador

Cercador

Destaquem