Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

#20

Catalunya segueix patint un dèficit fiscal crònic

  • Catalunya aporta el 19,4% del total d’ingressos de l’Administració central, però només rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat
  • Si es descompta la Seguretat Social (atur inclòs), la despesa rebuda cau fins a l’11,3%
  • El dèficit fiscal català (mètode del flux monetari) el 2010 arriba als 16.543 milions d’euros, el 8,5% del PIB

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, va fer pública la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central de l’any 2010 el passat 21 de maig, complint així amb la Llei 10/2012 de 25 de juliol, de publicació de les balances fiscals.
 
 La balança fiscal mesura l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de l’Administració central, és a dir, mostra la diferència entre la despesa que l’Estat realitza en un territori i el volum d’ingressos que en detreu per finançar el conjunt de la despesa pública central.  Existeix dèficit fiscal quan els ingressos detrets en un territori superen les despeses que es destinen als seus ciutadans, és a dir, hi ha una sortida neta de recursos fiscals.
 
 La balança fiscal de Catalunya de l’any 2010 s’ha calculat segons les dues aproximacions metodològiques estàndards: la del flux monetari i la del flux del benefici.  Segons el mètode del flux monetari, Catalunya aporta el 19,4% del total d’ingressos de l’Administració central i rep el 14,2% de la despesa total de l’Estat. Per tant, Catalunya contribueix amb una proporció superior al seu pes en el PIB estatal (18,6% l’any 2010) i, en canvi, rep una fracció de despesa que no arriba al pes de la seva població sobre el conjunt de l’Estat (16%). El mètode del flux monetari és el que millor captura l’impacte d’estímul de la despesa de l’Administració central sobre les economies receptores i esdevé el més rellevant en èpoques de crisi econòmica i taxes d’atur elevades.
 
Segons el mètode del flux monetari, el dèficit fiscal de Catalunya l’any 2010 va ser de 16.543 milions d’euros, equivalents al 8,5% del PIB de Catalunya.
 
Segons el mètode del flux del benefici el dèficit fiscal català l’any 2010 va ser d’11.258 milions d’euros, que representen un 5,8% del PIB de Catalunya.
 
 
L’impacte de la Seguretat Social
 
 
 
 
% Ingressos aportats per Catalunya
% Despesa rebuda a Catalunya
Diferència
%rebut - %aportat
Total
19,4
14,2
-5,2pp
Total sense Seguretat Social
19,5
11,3
-8,2pp
Seguretat Social
19,2
17,1
-2,1pp
 
Si es calcula la balança fiscal sense la Seguretat Social (atur inclòs), la despesa rebuda a Catalunya cau del 14,2% fins a l’11,3%. Això es deu a què la despesa de la Seguretat Social no està subjecte a la discrecionalitat de les polítiques territorials del Govern central. Els ingressos i la despesa de la Seguretat Social estan lligats a uns drets i obligacions adquirits a títol personal.
 
 
Evolució històrica de la balança fiscal
 
La darrera publicació de la balança fiscal de Catalunya va ser el març del 2012 i feia referència al període 2006-2009.  El dèficit fiscal mitjà (mètode del flux monetari) en aquest període va ser una quantitat equivalent al 8,2% del PIB català.
El resultat del càlcul de la balança fiscal és notablement estable en el temps. Catalunya ha estat aportant de mitjana el 19,5% dels ingressos de l’Administració central i els catalans han rebut de mitjana el 14% de tots els recursos des del 1986 fins al 2010, segons el flux monetari. Pel flux del benefici només es disposa de dades des del 2002 al 2010 i, tal com mostra el quadre següent, els resultats també són molt estables.

 

Resultat del càlcul de la balança fiscal de Catalunya

 

 

 
Flux Monetari
Flux del benefici
 
% ingressos
% despeses
% ingressos
% despeses
1986
18,9
14,2
 
 
1987
19,0
14,2
 
 
1988
19,0
14,0
 
 
1989
19,1
13,9
 
 
1990
19,2
13,8
 
 
1991
19,3
14,0
 
 
1992
19,4
14,1
 
 
1993
19,3
13,7
 
 
1994
19,3
14,0
 
 
1995
19,8
14,8
 
 
1996
19,9
14,7
 
 
1997
20,0
15,0
 
 
1998
19,6
15,0
 
 
1999
19,7
14,3
 
 
2000
19,7
14,4
 
 
2001
19,7
14,6
 
 
2002
19,8
13,0
19,5
14,4
2003
19,7
13,4
19,4
14,8
2004
19,6
13,3
19,3
14,6
2005
19,7
13,4
19,4
14,9
2006
19,6
13,7
19,3
15,1
2007
19,5
13,5
19,2
15,0
2008
19,3
13,5
19,0
15,0
2009
19,3
14,1
18,8
15,3
2010
19,4
14,2
18,9
15,4
Mitjana
19,5
14,0
19,2
14,9
Desviació estàndard
0,3
0,5
0,2
0,3
Nota: A partir de l'any 2002, s'introdueixen alguns canvis metodològics en el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central.Cercador

Cercador

Destaquem