Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Ensenyament presenta la guia de detecció i actuació per a l'alumnat amb altes capacitats

 
  • La guia recull un conjunt de materials per al professorat per a detectar els alumnes talentosos i proposar programes per treballar dins l’aula
 
  • La Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha presentat la guia per a l’educació primària i l’educació secundària, acompanyada del cardiòleg doctor Valentí Fuster
 
  • La iniciativa s’emmarca en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar
 
  • Ja s’han format més de 600 docents en altes capacitats
 
 
El Departament d'Ensenyament, en col·laboració amb associacions i fundacions d’altes capacitats de Catalunya, ha elaborat una guia de detecció i actuació per a l’alumnat amb altes capacitats. Un material adreçat al professorat de primària i secundària per tal de facilitar la tasca de detecció de l’alumnat talentós i d’actuació dins l’aula. La guia forma part del conjunt d’accions emmarcades en l’Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar. La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, acompanyada del cardiòleg doctor Valentí Fuster, ha presentat aquesta tarda la guia davant de professionals del sector educatiu.
 
Els alumnes superdotats o talentosos suposen entre el 4% i el 6% de la població escolar. Són un grup heterogeni que comparteix trets comuns i precisen d’una detecció per tal de poder atendre posteriorment les seves necessitats. Durant anys hi ha hagut un buit tant en la detecció com en l’atenció d’aquest alumnat, amb la falsa creença que per les seves capacitats no necessiten d’una atenció diferent.
 
Les altes capacitats contemplen la superdotació i el talent. El primer cas fa referència a l’alumnat amb un nivell elevat de raonament lògic i creativitat en tots els recursos intel·lectuals. L’alumnat amb talent -ja pot ser simple o complex- té una elevada aptitud en un o més àmbits, però en canvi en la resta pot presentar nivells discrets o fins i tot deficitaris. No s’inclou com a alta capacitat la precocitat, que no és un fenomen intel·lectual, sinó evolutiu, i que suposa un ritme de desenvolupament més ràpid però no l’assoliment de nivells de desenvolupament superiors.
 
La guia defineix les característiques d’aquest alumnat i desmenteix alguns dels estereotips respecte els infants i joves talentosos, com per exemple, que provenen de classe social mitjana o alta; que són propensos a desequilibris psicol·lògics; que acostumen a avorrir-se o que han de ser atesos per professionals superdotats.

 
Eines per al professorat
 
La guia és una eina per als docents i per als pares i mares, per tal que disposin de material adequat per a detectar l’alumnat talentós i alhora puguin aplicar programes que permetin impulsar les seves capacitats.
 
El primer pas és l’observació d’aquest alumnat. Per això, s’inclouen un seguit de taules orientatives per a identificar el desenvolupament avançat en l’alumnat de diverses edats. Les taules permeten avaluar si l’evolució és normal o avançada en àrees com el llenguatge o el desenvolupament motor.
 
En funció dels resultats, per exemple en casos de nens entre dos anys i mig i cinc anys i mig, s’estableixen les característiques dels infants com ara: interès per l’aprenentatge, sensibilitat, perfeccionisme, alt nivell d’activitat o capacitat precoç per diferenciar entre realitat i fantasia.
 
En el cas dels nens més petits, les graelles per detectar el possible talent de l’infant estan adreçades als pares i tutors. En l’alumnat a partir del cicle mitjà de primària, hi ha graelles per als tutors i també d’autoavaluació per als alumnes, on es valoren de l’1 al 10 aspectes de les diferents intel·ligències, com ara:
 
-          Intel·ligència lingüística. Exemple: M’agrada resumir i treure conclusions d’una lectura.
-          Intel·ligència logicomatemàtica. Exemple: Gaudeixo calculant les distàncies entre un lloc i un altre.
-          Intel·ligència visual espacial. Exemple: M’és fàcil interpretar i llegir mapes i diagrames.
-          Intel·ligència musical. Exemple: Sé diferenciar la música quan sona bé o està desafinada.
 
La guia inclou també informació sobre l’avaluació psicopedagògica, que ha de confirmar les altes capacitats d’un alumne. Aquesta avaluació l’han de fer els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) en determinats casos, com per exemple, quan el tutor/a consideri que les propostes de treball no s’ajusten a les seves necessitats o quan tot i tenir un bon rendiment acadèmic l’alumne manifesti moltes dificultats en les relacions socials, de conducta o d’adaptació escolar.
 
Pautes d’actuació
 
El material contempla pràctiques docents a aplicar a l’aula que afavoreixen l’atenció de l’alumnat talentós. En general, cal que l’actuació a l’aula prevegi:
 
-          Completar i/o ampliar els continguts normals de determinades matèries.
-          Treballar els objectius de socialització i les habilitats comunicatives amb els nens poc competents en aquestes àrees.
-          La integració de l’alumne amb el seu grup de classe.
 
La guia de detecció i actuació proposa la metodologia més recomanable i la planificació per tal d’orientar el professorat en la seva pràctica docent, com ara: organitzar els espais i els temps de manera flexible; facilitar l’autonomia en l’aprenentatge; desenvolupar el judici crític; o fomentar el diàleg i la comunicació dedicant un temps a l’aula per a la conversa.
 
El document també inclou pautes per a l’elaboració d’un pla individualitzat per a cadascun d’aquests alumnes. Un pla que serà aprovat per la direcció del centre i que elaborarà el tutor amb la col·laboració del professorat de l’EAP i l’orientador, en el cas dels centres d’educació secundària.
 
La guia d’altes capacitats és una de les eines, com també ho és la formació del professorat. El Departament d'Ensenyament va formar el passat curs 2011-2012 més de 600 docents en altes capacitats.
 
En l’educació secundària obligatòria, el Departament d'Ensenyament ja ha endegat un seguit d’actuacions per tal de potenciar el talent. Entre algunes de les actuacions, destaquen:
 
-          Premis Extraordinaris de Batxillerat, que possibiliten als guanyadors gaudir d’una estada d’estudi en una entitat de recerca al costat de científics.
-          Alumnes talentosos que cursen el batxillerat Internacional en conveni entre el Departament i la Fundació CELLEX.
-          Alumnat talentós de batxillerat que pugui cursar matèries a l’IOC, com a mesura de flexibilització, i complement de la seva formació.
-          Adaptacions curriculars per esportistes d’alt nivell.
-          El centre educatiu Oriol Martorell, on s’adequa el currículum per tal que els alumnes puguin rebre formació complementària de Música.
-          Un grup cada vegada més nombrós de centres i alumnes que cursen el BATXIBAC, alumnes talentosos de batxillerat que obtenen la doble titulació.
 
 
 
25 de gener de 2013


Cercador

Cercador

Destaquem