Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern congela l'atorgament de subvencions de concurrència competitiva

  • La reducció dels ingressos de l’Estat a Catalunya per a aquest 2012 i els objectius d’estabilitat pressupostària i de reducció de dèficit públic obliguen el Govern a incorporar mesures importants de limitació de la despesa

 
El Govern ha acordat avui suspendre, temporalment, els procediments d’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic i els procediments en tràmit que comportin una disposició de fons públics. Aquest acord d’estalvi no s’aplicarà a aquells procediments en què ja s’hagi reconegut la subvenció mitjançant una resolució expressa de l’òrgan competent.
 
La situació econòmica i els objectius d’estabilitat pressupostària i de reducció del dèficit públic obliguen a incorporar mesures importants de limitació de la despesa i de l’endeutament. El Govern ha de fer front a una reformulació dels pressupostos de la Generalitat per al 2012, davant la reducció dels ingressos que preveuen els Pressupostos Generals de l’Estat per a Catalunya per a aquest any. Per tot això, l’Executiu ha acordat suspendre les convocatòries de subvencions, ja que l’existència de crèdit pressupostari és un requisit essencial per a la concessió d’ajudes.     
 
Aquesta suspensió tindrà efectes fins que s’aprovi un pla d’ajustament del pressupost del 2012 per al conjunt de departaments, organismes, entitats i empreses de la Generalitat de Catalunya.


Cercador

Cercador

Destaquem