Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Licitació per crear el web del projecte Creamed liderat per l'Euroregió Pirineus Mediterrània

LICITACIÓ PÚBLICA - PROCEDIMENT OBERT SEGONS LEGISLACIÓ FRANCESA

ENTITAT ADJUDICADORA
Groupement Européen de Coopération Territoriale Pyrénées Mediterranée
9 place Alphonse Jourdain
F-31000 TOULOUSE

UNITAT MONETÀRIA
: Euro(s)

NORMES D'APLICACIÓ
El procediment es regirà per l'article 28 del "Code des Marchés Publics" (Decret n°2006-975 - 1 d'agost de 2006)

OBJECTE DEL PROCEDIMENT

Servei de creació d'una nova pàgina web i d'una plataforma d'aprenentatge online per al projecte Creamed (Xarxa de Vivers d'Empreses).

OBTENCIÓ DEL PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Documents constitutius del Dossier de Consulta:
  1. Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques (Cahier des Clauses Particulières)
  2. Acta de compromís (Acte d'engagement)
  3. Reglament de la Consulta (Règlement de la Consultation)

Groupement Européen de Coopération Territoriale
9 place Alphonse Jourdain
31000 TOULOUSE
Tel :+ 33 (5)  61 10 20 40
Fax : + 33 (5) 61 10 20 48
E-mail : cathy.andrieu@euroregio-epm.eu

Les propostes es faran arribar en format electrònic i, opcionalment, també en paper o altres suports abans del 31 de juliol de 2011.


Cercador

Cercador

Destaquem