Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Territori i Sostenibilitat presenta els pressupostos de 2011 amb l'objectiu de reactivar l'economia

 

 • El pressupost del Departament és de 1.389 MEUR i la suma de totes les entitats adscrites al TES és de 4.013 MEUR
 • TES és el principal agent inversor de la Generalitat, amb un 56% de la inversió total
 • Els objectius dels comptes són:
  • La prestació dels serveis públics de transport de viatgers.
  • La construcció d'infraestructures de transport col•lectiu.
  • La millora de la gestió i de la tramitació d'iniciatives per facilitar l'impuls econòmic.
  • La gestió de les infraestructures estratègiques.
  • El desenvolupament sostenible.
  • La millora de l'abastament, la qualitat i el sanejament de l'aigua.
  • Gestionar amb eficiència el parc d'habitatge públic de la Generalitat.
Les prioritats de 2011
 
Les inversions del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) durant el 2011 donaran prioritat a la sostenibilitat, el transport públic i les inversions en infraestructura ferroviària. El conseller de TES, Lluís Recoder, ha detallat avui les actuacions que preveuen els pressupostos, que seguiran la línia d’austeritat, credibilitat i corresponsabilitat marcada pel president de la Generalitat, Artur Mas. Així, els comptes presentats avui tenen com a objectiu racionalitzar i optimitzar la despesa; garantir el manteniment de la qualitat dels serveis bàsics i posar les bases per al rellançament econòmic del país.
 
El pressupost consolidat del grup TES per al 2011, incloent les entitats adscrites, és de 4.013 MEUR, amb una reducció del 20% respecte del seu equivalent de 2010 (anteriors departaments de Política Territorial i Obres Públiques i Medi Ambient i Habitatge tret de Medi Natural). El 47% es destina a l’impuls dels serveis de transport públic, amb una partida de 1.879 MEUR; el segueixen l’abastament i sanejament d’aigua, que representen el 17,5% (703 MEUR), i els programes relacionats amb habitatge i nuclis urbans, amb un  12,5% (501,6 MEUR).
 
Sense comptar les entitats adscrites, el pressupost del Departament és de 1.389 MEUR, amb una reducció global del 31% respecte del seu equivalent. El Departament de TES és el quart departament amb més dotació pressupostària de la Generalitat i el primer en capacitat inversora; en concret, abasta, amb 2.200 MEUR, el 56% del total d’inversió.

Pressupostos i finançament de les actuacions
Els pressupostos del TES estan emmarcats en un context en què cal fer front a l’insostenible increment de l’endeutament, com a conseqüència d’un model que en els últims anys s’ha basat en el finançament diferit de les inversions.
 
Així, per exemple, bona part del pressupost del Departament d’enguany, un 40,3% s’haurà de dedicar a pagar peatges a l’ombra, mètodes alemanys i concessions d’estacions de l’L9.
 
El TES vol ser transparent amb la realitat pressupostària que haurà de fer front en els pròxims anys. La transparència és una condició necessària per complir amb el principi de credibilitat dels pressupostos. Aquestes són les principals actuacions iniciades en els darrers anys amb finançaments específics.
Del pressupost de 2011, cal remarcar els apartats que detallem a continuació:
TERRITORI I MOBILITAT
 
Transport públic
 
Els pressupostos de la Generalitat posen l’accent en prioritzar la despesa social per mantenir l’Estat del benestar. En el cas del TES, aquesta aposta es tradueix en potenciar les inversions lligades al transport públic per garantir a la ciutadania una mobilitat sostenible, eficient i de qualitat. Per tal d’assolir-ho, es preveu una despesa de 1.879 MEUR per al transport públic, un 47% del pressupost consolidat del Departament. Aquesta xifra inclou tant la inversió com les transferències a entitats i empreses de transport.
 
L’aportació a les ATM de Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona i Girona se situarà aquest any en 1.093 MEUR. Pel que fa a infraestructures, aquestes són les principals actuacions que té en marxa el TES i el seu calendari d’execució:
 
 • L9: L’aprovació dels pressupostos de 2011 permetrà garantir la construcció de la línia 9 del metro. Aquesta línia té pendents de finalització encara tres dels seus quatre trams.
 
En el cas del ramals de la Zona Franca i de l’Aeroport, les dificultats constructives no permeten la posada en servei fins al 2014. Cal destacar que a la tuneladora en aquests moments li falten 1,3 km de túnel fins arribar al pou del Gornal.
 
En el cas del tram central, els esforços del departament se centren en buscar un nou sistema de finançament que en permeti la construcció. La concessió de les estacions s’ha descartat perquè no aporta prou ingressos i augmentaria l’endeutament generat per la línia.
 
El cost total de l’obra de l’L9 és de 6.927 MEUR; fins al moment, s’han executat treballs per valor de 4.547 MEUR, tot i que només se n’han pagat per 2.636 MEUR. Per tant, queda pendent fer obra per valor de 2.380 MEUR.
 
 • Perllongament d’FGC Terrassa: El pressupost de 2011 permet reactivar les obres d’FGC a Terrassa i treballar amb l’objectiu de posar en servei la línia perllongada i les tres noves estacions previstes al llarg de 2012. Actualment, hi ha un 70% dels treballs executats. El cost total de l’obra és de 353 MEUR, dels quals s’ha sufragat només un 19%.
 • Perllongament d’FGC Sabadell: Una altra de les obres ferroviàries importants en marxa és el perllongament de la línia d’FGC a Sabadell. En aquests moments, l’obra està executada en un 23%. El Departament treballarà amb l’objectiu de posar en servei el perllongament el 2015, segons la reprogramació de l’obra duta a terme en el PEF de GISA de juny de 2010.
 • Altres actuacions: Territori i Sostenibilitat també portarà a terme altres actuacions significatives en matèria de transport col·lectiu, a l’àrea metropolitana de Barcelona, com la reforma de l’estació de Gràcia d’FGC i el carril bus-VAO de la C-58.
 
Carreteres
 
En aquest àmbit, els pressupostos sumen un import de 365,7 MEUR, que garanteixen l’execució d’inversions importants al territori. Entre aquestes, cal subratllar l’acabament del desdoblament de la C-17 entre Vic i Ripoll, l’acceleració de les obres de l’Eix Diagonal –de manera que en conjunt s’avanci uns sis mesos– i els treballs de desdoblament de l’Eix Transversal, que continuen al ritme previst.
 
D’altra banda, en el programa de millora de la xarxa hi ha incloses obres com el desdoblament de la C-31 entre Palamós i Platja d’Aro, la Ronda Oest de Sabadell, la millora de l’itinerari Olost - Olvan, la variant de les Borges del Camp, el condicionament entre Vila-seca i la Pineda, la variant sud de Lleida, la variant d’Artesa de Segre i la de Santa Susanna, o el condicionament de la C-28 entre Salardú i Baquèira.
 
Els pressupostos fan èmfasi també en la voluntat de millorar la conservació del parc d’infraestructures de Catalunya, atès que un manteniment constant de les infraestructures n’allarga la vida i evita sobrecostos a curt i llarg termini. Així, es destina una partida global de 88 MEUR a les operacions de conservació de la xarxa i a aquelles actuacions destinades a millorar la seguretat viària.
 
Actuacions lligades a activitats econòmiques
 
Una altra de les línies d’actuació que el departament reforçarà és la d’accelerar totes aquelles obres o projectes que tinguin un retorn econòmic i social immediat. En aquest sentit, cal remarcar que el pressupost de 2011 destina una partida de 35 MEUR en inversió per a sòl destinat a activitats econòmiques.
 
 
En general, podem esmentar les línies d’actuació següents
 
 • La planificació eficient del sòl per activitat econòmica. El Departament treballarà en la planificació eficient del sòl per activitat econòmica i en facilitar els projectes d’implantació i arrelament al país d’empreses que generen ocupació i activitat, com, per exemple, Inditex, Mango i Haribo, o en projectes de plantes de biomassa.
 • La logística i la gestió del transport de mercaderies, un dels grans reptes dels pròxims anys, per tal de dur a terme intervencions pragmàtiques en la infraestructura, i concentrar esforços en la gestió, en els operadors i en facilitar els tràmits de les empreses.
 • La protecció, gestió i ordenació del paisatge, per exemple, o de l’espai costaner que tenen una repercussió cabdal en l’atractiu turístic del nostre país i, per tant, són la base d’una part molt important del PIB.
 
HABITATGE
 
El pressupost del grup TES destinarà un total de 501,6 MEUR al programa d’habitatge i altres actuacions urbanístiques, sumant inversions i despeses corrents.
 
Pel que fa a les partides més significatives, podem esmentar:
 
 • Ajuts a l’habitatge.
  • 61,9 MEUR per al manteniment dels ajuts i prestacions al pagament del lloguer, subvencions urgents per evitar desnonaments o ajuts implícits pels habitatges del parc públic.
  • 53,5 MEUR per als pagaments d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i per a la rehabilitació del parc públic.
  • 9,67 MEUR per al manteniment del suport a les xarxes de mediació i oficines locales d’habitatge.
  • 4 MEUR de transferències als consorcis d’habitatge de Barcelona i Metropolità
 • Inversió en habitatge: l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) invertirà enguany 96,12 MEUR en actuacions relacionades amb habitatge. D’entres aquestes, destaquen 22,82 MEUR en promoció de sòl residencial o 67,37 MEUR en promoció d’habitatges.
 
D’altra banda, es destinaranun total de 62 MEUR a recolzar els projectes de regeneració integral de barris i viles que van resultar beneficiaris del ajuts de la Llei de barris en convocatòries d’anys anteriors.
 
 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
 
Actuacions de gestió de l’aigua
 
Garantir l'abastament d'aigua a tota la població, desenvolupar el Pla per assegurar la viabilitat econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua, i continuar invertint en actuacions de millora del sanejament són els tres eixos dels pressupostos en matèria d’aigua. En concret, el pressupost de 2011 del grup TES destina 703 MEUR al programa d’aigua, que inclou despeses corrents i inversions en sanejament, abastament i millora del medi.
 
En aquest àmbit, cal remarcar les partides de 206,6 MEUR en despeses d’explotació i de 66 MEUR en infraestructures. Com a actuacions més significatives, el pressupost de 2011 permetrà la finalització d'actuacions com la depuradora del Maresme Nord, el tractament terciari de la depuradora de Vila-seca, la connexió de la dessalinitzadora de la Tordera amb la potabilitzadora del Ter (Cardedeu), el túnel de Trinitat-Fontsanta i el reforç de l’abastament a l’àrea de la Costa Brava centre, entre d'altres.
 
Gestió de residus
 
El pressupost de TES destina 118 MEUR als programes de tractament de residus. En aquest sentit, cal remarcar que l’Agència Catalana de Residus destinarà 47,2 MEUR a infraestructures de gestió de residus i millora ambiental; d’aquests, 42,9 es dedicarà al pla sectorial d’infraestructures de residus municipals i la resta a actuacions de millora ambiental i a ajuts a ens locals per a la gestió de residus.  
 
Altres línies d’actuació
 
En l’àmbit de Medi Ambient i Sostenibilitat, cal remarcar també les línies d’actuació següents:
 
 • La promoció d’un Pla d’Economia verda estratègic per a la competitivitat econòmica del país i per a la creació d’ocupació
 • L’elaboració  d’un Pla de qualitat de l’aire que permeti assolir els nivells de qualitat que fixa la Unió Europea.
 
L’elaboració d’un pla de mitigació de les emissions i un pla d’adaptació al canvi climàtic i donar suport al tercer sector ambiental, com element de cohesió entre tots els actors en el sector ambiental
 Cercador

Cercador

Destaquem