Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova la creació del Consell Nacional i de la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia


  • La creació dels dos organismes garanteix la representació de tots els agents que intervenen en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic
  • Els dos òrgans facilitaran una major coordinació de les institucions i els agents que intervenen en la presa de decisions que poden afectar el patrimoni arqueològic i paleontològic
  • La creació d’aquests dos òrgans té el seu origen el Pla Integral per a l’Arqueologia a Catalunya (PIACAT)
 
 
El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual es crea el Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia i la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia, que tenen per objectiu aconseguir una major presència i coordinació de les entitats i institucions de l’àmbit de l’arqueologia i la paleontologia i garantir més consens en la presa de decisions en aquests àmbits.
 
El Decret té el seu origen en el Pla Integral per a l’Arqueologia a Catalunya (PIACAT), que es va elaborar amb la participació de 150 representants del sector organitzats en onze taules de treball. El PIACAT va suposar l’anàlisi en profunditat de l’estructura del sector de l’arqueologia catalana i de la seva gestió. En les conclusions, a més de destacar la necessitat de coordinar els agents que hi intervenen, es defineixen mecanismes per millorar-ne la gestió, un dels quals és la creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia i de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia.
 
Els dos nous òrgans tenen la capacitat de proposar les mesures per a la protecció, conservació, recerca i difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic. El Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia és l’òrgan que assessorarà l’Administració a l’hora d’implementar actuacions que incideixin sobre el patrimoni arqueològic. De la seva banda, la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia serà l’organisme que assessorarà el Departament de Cultura en matèria de recerca i vetllarà perquè la recerca que es fa des de diferents organismes i institucions respongui a les prioritats del país.
 
Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia
 
Amb la creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia se suprimeix la Comissió Assessora del Servei d’Arqueologia, un òrgan creat el 1990 amb unes funcions centrades en l’assessorament i composta per persones de reconegut prestigi científic. La comissió no permet donar resposta als canvis produïts en les aplicacions pràctiques de l’arqueologia en les últimes dècades ja que s’han incrementat els agents que intervenen en les actuacions sobre patrimoni arqueològic des de la planificació urbanística, la protecció, l’estudi, la conservació i la difusió.
 
Per tal d’adaptar-se a la nova realitat i garantir una major coordinació entre l’Administració i els agents que intervenen en matèria de patrimoni arqueològic el Govern crea el Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia que es configura com un òrgan amb capacitat per proposar accions per a la protecció i difusió del patrimoni arqueològic a més d’assessorar l’Administració de la Generalitat en relació a polítiques i actuacions que tinguin incidència en els àmbits de l’arqueologia i la paleontologia.
 
El Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia s’adscriu a la Direcció General de Patrimoni Cultural. La seva composició garanteix que hi són representats tots els agents i sectors que intervenen en les actuacions arqueològiques. Així, a més de l’Administració de la Generalitat, hi són representades entitats municipalistes, representants dels museus, universitats, instituts de recerca, associacions d’arqueòlegs i paleontòlegs, empreses del sector, i representants de promotores (públiques i privades).
 
Les funcions del Consell són:
 
-          Assessorar la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural en l’exercici de les seves funcions.
-          Emetre informe sobre les sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques en el marc d’un projecte d’investigació.
-          Emetre informe sobre els projectes de disposicions en matèria d’arqueologia i paleontologia que siguin promoguts pel departament competent en matèria de cultura.
-          Emetre informe sobre els plans o programes del departament competent en matèria de cultura sobre patrimoni arqueològic i paleontològic.
-          Proposar a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural les accions que consideri convenients per a la protecció i la difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic.
-          Elaborar un informe anual sobre l’estat del patrimoni arqueològic i paleontològic a Catalunya.
-          Aprovar el seu reglament de règim intern.
-          Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li encomani el departament competent en matèria de cultura.
 
Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia
 
La Comissió neix amb l’objectiu d’establir canals amb les entitats i organismes que fan recerca en aquests camps i assessorar el Departament de Cultura en aquests temes. En aquest sentit, la Comissió orientarà la recerca general per tal que responguin a les necessitats del país.
 
La Comissió està formada per representants de l’Administració de la Generalitat, instituts de recerca, associacions d’arqueòlegs, museus i universitats que tenen grups de recerca estables. L’òrgan s’adscriu a la Direcció General de Patrimoni Cultural i té per funcions:
-          Assessorar el departament competent en matèria de cultura respecte de les polítiques i les estratègies en l’àmbit de la recerca en arqueologia i paleontologia. 
-          Vetllar per tal que el disseny i la implementació de les polítiques i estratègies de recerca definides pel departament es realitzin d’acord amb processos que en garanteixin l'eficiència, l'eficàcia i l'impacte desitjat.
-          Emetre informe sobre els plans de recerca abans de la seva aprovació.
-          Formular propostes i recomanacions sobre la recerca en arqueologia i paleontologia.
-          Avaluar l'evolució del sistema de recerca en l’àmbit de l’arqueologia i la paleontologia a Catalunya i la implementació de les polítiques de recerca, i emetre els informes corresponents, per encàrrec del departament o per iniciativa pròpia.
-          Aprovar el seu reglament de règim intern.
-          Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomani el departament.


Cercador

Cercador

Destaquem