Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'Observatori d'Igualtat de Gènere presenta la metodologia de l'índex que permet analitzar l'evolució de la igualtat de gènere a Catalunya en el marc de la UE

La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha presidit la segona reunió plenària de l’Observatori d’igualtat de Gènere (OIG) des de la seva constitució el mes de juny de l’any passat. L’objectiu de l’OIG és contribuir al coneixement de la situació de les dones per a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere i de les dones i analitzar la situació a Catalunya pel que fa a igualtat de gènere respecte la resta d’Europa.
 
És dins d’aquest objectiu que el director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Frederic Udina, ha presentat la metodologia per calcular l’Índex d’Igualtat de Gènere de Catalunya, i així conèixer-ne l’evolució periòdicament i situar Catalunya a Europa en termes d’igualtat. Aquest índex, elaborat per l’Institut Europeu d’Igualtat de Gènere, organisme autònom de la UE, es calcula partint de 6 dimensions: treball, salari, salut, formació, ús del temps i empoderament. El càlcul de l’Índex de la Igualtat de Gènere català és una actuació de l’OIG, i gràcies a l’Idescat s’integra en l’estadística oficial, la qual cosa permetrà consolidar-lo i actualitzar-lo periòdicament i convertir-lo en un indicador de referència.
 
Avui també s’han donat a conèixer els diferents dossiers estadístics elaborats per l’OIG, i la definició de la seva organització a través d’un Grup de coordinació permanent i cinc grups de treball:
 
·         Grup de treball de dades i càlculs (defineix un sistema d’indicadors d’igualtat)
·         Grup de treball d’anàlisi de la imatge pública de les dones (elabora codis de bones pràctiques per eliminar estereotips)
·         Grup de treball de proposta de polítiques públiques d’igualtat
·         Grup de treball sobre la discriminació laboral de les dones 
·         Grup de treball sobre violència masclista
 
En la reunió també s’ha presentat la col·laboració establerta entre l’OIG i un organismes similar: l’Haut conseil à l’egalite entre les femmes et les homes francès,  per a l’intercanvi d’informació, experiències i bones pràctiques.
 
Funcions
 
A més de dissenyar un sistema d’indicadors per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats de gènere i determinar els motius de la seva persistència, l’OIG promou l’elaboració d’estudis i informes especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones, i fa el seguiment de la imatge i els estereotips de la representació de les dones i de la banalització de la violència masclista als mitjans de comunicació.
 
També proposa al Govern les actuacions que consideri adients per a corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista i analitza l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere. Les àrees d’intervenció són la participació política i social de les dones; l’ educació, la cultura i el coneixement; el treball, l’ocupació i l’empresa; les polítiques socials; el medi ambient; l’urbanisme,l’ habitatge i la mobilitat, i la justícia i la seguretat.
 
Composició i funcionament
 
L’OIG està presidit per la presidenta de l’ICD, la vicepresidenta és la directora executiva de l’ICD, i la secretaria és una persona funcionària de l’ICD. Hi representen la Generalitat les direccions generals de: Comunicació, Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Policia, Administració de la Seguretat, Política Lingüística, Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Igualtat, Famílies, Atenció a la Infància i l’Adolescència, Desenvolupament Rural, i la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. També en formen part representants dels següents Consells: de l’Audiovisual, Interuniversitari, Il·lustres Col·legis d’Advocats, i els Col·legis de Metges, Infermeres i Infermers; Psicologia; Pedagogs; Politòlegs i Sociòlegs; Periodistes; Treball Social i d'Educadores i Educadors Socials; i Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació. Així com  representants de les organitzacions sindicals i organitzacions empresarials més representatives, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Federació de Municipis de Catalunya i  l’Associació Catalana de Municipis.
 
L’OIG és un òrgan assessor del Govern, adscrit a l’ICD, creat per la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones i homes. L’ICD informa anualment dels resultats de l’activitat de l’Observatori a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Comissió d’Igualtat del Parlament de Catalunya.Cercador

Cercador

Destaquem

  • Twitter del Govern

    Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

  • Govern transparent

    Web Transparència: Govern, acció pública i gestió dels recursos

Departament

  • Titular
    Núria Balada