Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova el Decret pel qual es regulen els plans estratègics dels centres docents sostinguts amb fons públics.

El Govern de la Generalitat promou un seguit d’actuacions destinades a la millora del sistema educatiu, l’objectiu prioritari de les quals és el de garantir que tots els nois i noies assoleixin les competències bàsiques que els permetin progressar de manera autònoma i integrar-se socialment i laboralment.Per tal de potenciar la qualitat dels centres docents, aquest decret possibilita que aquests elaborin el seu propi pla estratègic, i n’executin les actuacions previstes, a fi de dotar-los de mecanismes eficaços que permetin reforçar la seva autonomia de gestió organitzativa i pedagògica.El pla estratègic té com a finalitat l’augment de la qualitat global del centre i de la pràctica docent, especialment pel que fa als processos d’ensenyament ’ aprenentatge.El pla ha de definir els objectius a assolir i ha d’establir les actuacions per aconseguir-los, prenent com a referència principal la realitat del centre i considerant tots els aspectes que el facin viable.En el pla hi constaran, a més dels objectius i actuacions previstes, altres aspectes com ara les necessitats de formació del professorat vinculades al pla, les necessitats de provisió específica de determinats llocs, el model de gestió organitzativa i pedagògica que requereixi el pla, la implicació de l’alumnat i dels pares i mares en el seu desenvolupament, etc.El pla estratègic del centre docent ha d’ésser aprovat pel consell escolar i pel claustre de professors. El Departament d’Ensenyament autoritzarà i seguirà els plans estratègics, que tindran una vigència de quatre cursos i, conjuntament amb cada centre, avaluarà l’assoliment dels objectius previstos.


Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament