Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Un curs de formació inicial professionalitzarà la figura del director/a de centre educatiu

 
  • El curs, s’inaugurarà l’11 de gener a Barcelona, està dissenyat pel Departament d'Educació i gestionat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  • El curs tindrà una durada de 155 hores i es dividirà en 6 mòduls temàtics i un projecte final.
  • Professionals de prestigi del món educatiu i universitari han participat en el disseny i assessorament del curs.
  • El curs 2010-2011 hi ha 2.499 directors/es de diferents centres educatius, un 77% dels quals han accedit a la plaça a través del concurs de mèrits.
 
 
El proper 11 de gener es posarà en marxa el nou curs de formació inicial de directors i directores de centres educatius. Una formació inicial adreçada a professionalitzar la funció directiva i que té com a objectiu últim aconseguir millorar la qualitat de l’educació i els resultats acadèmics, tal i com explicita la Llei d’Educació de Catalunya.
 
A partir dels decrets d’autonomia i de direcció els directors/es de centre assumiran un seguit de noves funcions, algunes de les quals fins ara restaven en mans de l’administració educativa. És en aquest nou marc d’autonomia que es precisa d’una formació inicial en els equips directius específica per aquesta nova situació.
 
Entre els aspectes que cal desenvolupar al capdavant de la direcció d’un centre hi ha la gestió, el lideratge pedagògic, la planificació, l’avaluació o la capacitat d’implicar al professorat, entre molts altres. Aspectes que formen part dels continguts del curs que es posarà en marxa a partir de l’11 de gener a Barcelona. La inscripció es podrà fer entre el 15 i el 30 de novembre.
 
El curs, pioner a l’estat, començarà a Barcelona i el mes de febrer ho farà a Girona, Lleida, Tarragona, la Catalunya Central i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La formació en tots els territoris estarà gestionada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).
 
És tasca de l’EAPC contractar el personal docent, proveir el material necessari per a dur a terme el curs, gestionar la matriculació i expedir el diploma acreditatiu que incorporarà també la identificació del Departament d’Educació.
 
 
Valoració del projecte a càrrec d’un comitè científic
 
El mestratge de direccions de centres està liderat i dirigit pel Departament d'Educació, però ha comptat des del primer moment amb l’assessorament d’un comitè científic. El comitè està format per un conjunt de persones expertes de reconegut prestigi en el món universitari i educatiu de diferents disciplines.
 
Aquest grup ha valorat la qualitat del projecte i ha participat en la composició dels diferents grups de treball que desenvolupen els continguts del curs. El comitè està format per:
 
-          Pere Darder, president del Consell Escolar de Catalunya.
-          Joaquim Gairin, catedràtic de la UAB.
-          Francisco Longo, director del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública. ESADE.
-          Guillem López Casasnovas, catedràtic de la UPF.
-          Beatriz Pont. Education Policy Implementation OCDE-Directorate for Education.
-          Carles Ramió, director de l’EAPC. Catedràtic de la UPF.
 
 
Afavorir l’aparició de vocacions directives
 
El curs de formació inicial està adreçat a tots aquells docents interessats en orientar la seva carrera professional al món de la direcció de centres. Amb el curs de formació inicial es pretén fomentar l’aparició de vocacions en el camp de la direcció de centres. L’itinerari formatiu dels directors/es es completa també amb un programa d’inducció, el pilotatge del qual es durà a terme aquest any, i amb la formació contínua.
 
El programa d’inducció està previst per quan el professorat ja ha assolit la seva formació inicial i comença l’activitat directiva. El Departament d’Educació farà un acompanyament i dotarà els directors/es de les eines necessàries per iniciar la seva tasca.
 
Finalment, la formació contínua permet cursar mòduls segons els interessos i necessitats dels equips directius, i permet dur a terme activitats d’especialització i actualització per tal de millorar la qualitat i transformació dels centres.
 
 
 
 
Continguts específics per dirigir un centre
 
El curs pretén donar la formació i les eines als propers directors/es per tal d’afrontar la tasca al capdavant d’un centre. És per això que el curs tracta les temàtiques més importants per exercir la tasca de director/a, a partir de les directrius del comitè científic i d’un programa elaborat per tot un seguit de professionals de diferents àmbits del Departament d’Educació (directors/es de centres, inspectors/es) i de personal extern al Departament (universitats i consultories externes).
 
El curs de formació es divideix en 7 mòduls, un d’ells transversal, cinc mòduls troncals i un treball final de projecte:
 
Mòdul 0 (35 hores). Desenvolupament personal i direcció de persones: desenvolupar, a través del lideratge, les eines per a motivar el personal tenint en compte el seu perfil individual i els objectius del centre.
 
            Mòdul 1 (20 hores). Gestió del canvi. Visió i planificació estratègica: fer ús d’eines de planificació estratègica orientades a millorar els resultats de l’alumnat a partir i per aplicar el seu projecte educatiu.
 
Mòdul 2 (20 hores). Lideratge del projecte pedagògic: promoure el treball col·lectiu entre el professorat a partir de la identificació de problemàtiques, la formulació d’objectius, la presa de decisions i el seu desplegament posterior.
 
Mòdul 3 (20 hores). Desenvolupament de capacitats gerencials: gestió d’un centre autònom: conèixer els elements per a exercir les funcions de cap de personal, saber liderar una organització durant el procés de canvi i conèixer les metodologies per a una gestió més professional.
 
Mòdul 4 (20 hores). Lideratge de l’entorn i comunitat educativa: conèixer l’entorn i trobar les eines per a interaccionar amb ell, impulsar el treball en xarxa i aconseguir la implicació i compromís de la comunitat escolar.
 
Mòdul 5 (20 hores). Avaluació i rendició de comptes: conèixer els mecanismes d’autoavaluació, interpretar els resultats i prendre les decisions oportunes.
 
Mòdul 6 (20 hores). Projecte final: projecte i tutoria: elaborar un projecte de direcció aplicant els diferents elements tractats en els mòduls anteriors, amb 10 hores presencials i 10 hores telemàtiques amb tutoria personalitzada.
 
 
 
 
Avaluació i organització
 
Cadascun dels mòduls puntua entre 0 i 10 i per superar el curs cal obtenir una nota mínima de 5. Els mòduls individuals es poden superar a partir del 4. Els mòduls teòrics (del 0 al 5) puntuen un 70% i el projecte final un 30%.
 
El curs tindrà un cost estimat de 3.000 euros del qual l’alumne assumirà un 10% i es durà a terme entre l’11 del gener i la primera quinzena de juliol. El total de 155 hores es distribuiran en sessions de 4 hores setmanals a les tardes, alternant algunes classes en divendres i dissabtes.
 
 
Increment d’accés a la direcció a partir de mèrits
 
Actualment hi ha 2.449 directors/es de diferents centres educatius (escoles, instituts, centres d’adults, escoles d’idiomes i escoles d’art i disseny). D’aquests, un 77% han accedit a la plaça a través d’un concurs de mèrits o per renovació de mandat, és a dir, que voluntàriament han decidit estar al capdavant d’un centre. L’objectiu del Departament d'Educació és, a partir del curs, fomentar progressivament les vocacions directives entre els docents.
 
La superació de la formació inicial es valorarà com a mèrit preferent en el concurs de mèrits en la futura selecció de directors i directores. A major nota, més són els mèrits que s’adquireixen de cara a la valoració final.
 
 
 
8 de novembre de 2010


video video Declaracions 2
foto foto Roda de premsa
video video Declaracions 1

Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Eduard Illa