Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

TURISME

Catalunya ja disposa de gairebé 370.600 places regulades en apartaments i habitatges d'ús turístic


·        Des de l’inici del procés de regularització engegat per la Direcció General de Turisme (DGT) l’any 2012, s’ha regularitzat més del 74% de l’oferta estimada d’allotjament turístic.
 
·        En el marc de la campanya d’inspecció a gestors i propietaris, la Generalitat ha resolt 850 expedients sancionadors. Les multes sumen més de quatre milions d’euros.
 
·        Pel que fa a les campanyes específiques sobre comercialitzadores online, durant 2017 la DGT ha continuat amb la tasca de control i d’inspecció, aconseguint que la majoria de les plataformes principals hagin augmentat significativament el grau de compliment de la normativa catalana.
 
 
Des de l’inici del procés de regularització, l’any 2012, els apartaments i habitatges d’ús turístic regularitzats a Catalunya ja superen als 65.000 establiments. Aquesta dada suposa una regularització global de prop de 370.600 places d’allotjament turístic, el 74,1% de les places que es calcula com a oferta potencial d’allotjament turístic en habitatges d’ús turístic i establiments d’apartaments turístic a Catalunya. La distribució territorial dels allotjaments regularitzats a tot Catalunya a finals de 2017 és la següent:
 
 
 
SERVEIS TERRITORIALS
APARTAMENTS TURÍSTICS (APT)
PLACES APTs
HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT)
PLACES HUTs
BARCELONA
62
3.128
16.480
90.640
CAT. CENTRAL
17
531
464
2.552
GIRONA
97
6.059
28.335
155.843
LLEIDA
24
563
1.227
6.749
TARRAGONA
27
3.585
14.217
78.194
TERRES DE L'EBRE
13
398
3.215
17.683
VAL D'ARAN
1
25
831
4.571
TOTALS
241
14.289
64.769
356.232
 
 
Activitat inspectora en l’àmbit de propietaris i gestors
 
Fruit de la intensa activitat inspectora que duu a terme el Departament d’Empresa i Coneixement en l’àmbit dels habitatges d’ús turístic i dels apartaments turístics, s’han realitzat 16.856 activitats inspectores que han derivat en l’obertura de 1.079 expedients sancionadors a propietaris i gestors de tot Catalunya que incideixen en més de 18.785 places d’allotjament il·legal, distribuïdes en 3.415  habitatges d’ús turístic i establiments d’apartaments turístics no regularitzats.
 
D’aquests expedients, ja se n’han resolt 850 amb imposició de sancions que oscil·len entre els 3.001 i els 30.000 euros i que supera els 4 milions d’euros (4.054.667,86€).
 
Campanya d’inspecció
 
Demarcacions Territorials **
Expedients iniciats
Núm. expedients sancionadors resolts
 
 
Barcelona+Cat. Central *
410
373
 
Girona
280
243
 
 
Tarragona + Terres de l’Ebre
293
203
 
 
Lleida+Aran
96
31
 
 
 
TOTAL
1079
850
 
 
 
 
 
 
 
*Pel que fa a l’activitat inspectora i disciplinària, les dades de Barcelona no inclouen Barcelona ciutat. La Direcció General de Turisme i l’Ajuntament de Barcelona han format una comissió específica per treballar i coordinar de manera conjunta el control sobre l’activitat d’habitatge d’ús turístic a la Barcelona ciutat. En virtut d’aquest treball conjunt,  la Direcció General de Turisme trasllada directament a l’Ajuntament de Barcelona el resultat de les actuacions inspectores dutes a termes en l’àmbit de la Ciutat Comtal.
** Les províncies corresponen “grosso modo” a les següents demarcacions:
Barcelona = Barcelona + Catalunya Central
Girona = Girona
Lleida = Lleida
Tarragona = Tarragona + Terres de l’Ebre
 

Inspecció i control en l’àmbit de les comercialitzadores online

En el cas de les campanyes específiques sobre comercialitzadores online que duu a terme la Direcció General de Turisme (DGT), durant l’any 2017 s’ha continuat amb la tasca de control i d’inspecció amb què es porta treballant des de ja fa uns anys.
 
Fruit d’aquesta feina, i amb la col·laboració de les principals plataformes intermediàries, s’ha aconseguit que moltes d’elles hagin augmentat el seu grau de compliment de la normativa catalana i han assumit la responsabilitat d’incorporar el NIRTC en els seus anuncis d’Habitatges d’Ús Turístic. Entre d’altres mesures, i a instàncies de la DGT, han adaptat tecnològicament els seus webs; en el procés d’alta de les ofertes han incorporat un camp específic i obligatori per fer constar el número d’identificació del Registre de turisme de Catalunya (NIRTC); han revisat aquells anuncis que no el tenien donant un termini als propietaris per esmenar la situació i amb l’objectiu d’eliminar l’oferta irregular.  
 
El director general de Turisme, Octavi Bono, assegura que “tenim una enorme sensibilitat pel seguiment i el control de les plataformes i ens hi apliquem amb un gran esforç ja que som  conscients del que suposa una operativa que no estigui ben alineada amb el marc normatiu i el model de governança que volem pel sector turístic català”.

Cal recordar que la campanya 2015-2016 es va tancar amb l’obertura de 146 expedients informatius a titulars de plataformes digitals i webs de comercialització d’oferta d’allotjament turístic per manca de publicitat del NIRTC de l’oferta ubicada a Catalunya.
 
D’aquests, 95 webs han ajustat els seus continguts al requeriment de la Inspecció de Turisme i set expedients a empreses titulars de webs han estat resolts amb ordres de cessament de la publicitat d’oferta d’allotjament ubicada a Catalunya sense NIRTC, amb advertiment de mesures d’execució forçosa de l’ordre. Quatre  d’aquestes resolucions estan sub iudice, en fase de recurs contenciós administratiu.
 
-----------------------------------------------------------------
Segueix-nos a les xarxes:
 
A Twitter de Turisme: https://twitter.com/turismecat
A Twitter d’Empresa:  https://twitter.com/empresacat
Al canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/sapscom              


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament