Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Les Terres de l'Ebre són capdavanteres en la recollida selectiva dels residus municipals

La recollida selectiva es consolida en aquestes comarques, que són les que recullen selectivament més residus municipals, concretament el 38,2%
 
Les Terres de l’Ebre generen menys residus que la mitjana de Catalunya
 
Ribera d’Ebre és la comarca que registra millors resultats en la recollida selectiva de les diferents fraccions, amb un 53,2% dels residus municipals
 
 
La generació de residus municipals per càpita a les comarques de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta) ha estat més baixa que la mitjana de Catalunya l’any 2008. La mitjana de generació de residus en aquestes comarques se situa en 1,45 kg per habitant i dia, per sota dels 1,59 kg per habitant i dia de la mitjana catalana. De fet, totes les comarques d’aquesta zona generen un nivell de residus per sota del llindar de la mitjana de Catalunya. La comarca que genera menys residus és Terra Alta (1,11 kg per habitant i dia) i les que en generen més, Priorat i Ribera d’Ebre, (1,54 kg/habitant/dia).
 
L’any 2008 aquestes comarques van recollir selectivament 40.252,38 tones de residus municipals, mentre que el 2007 van ser 30.439,54 tones, cosa que suposa un increment del 32,2% respecte de l’any anterior. Així, les comarques de les Terres de l’Ebre, l’any 2008, van recollir selectivament el 38,2% dels residus municipals que van generar. Això implica que aquestes comarques se situen com a capdavanteres en l’índex de residus recollits selectivament a tot Catalunya, on la mitjana és del 34,4%.
 
La comarca que separa més residus és Ribera d’Ebre, amb un índex de recollida selectiva del 53,2%, seguida del Montsià (45,6%) i el Priorat (44,2%). L’única comarca que no assoleix la mitjana de recollida selectiva de Catalunya és el Baix Ebre, tot i que mostra una clara tendència a l’alça del percentatge de recollida selectiva amb un increment del 25,6% respecte de l’any anterior.
 
 
Per tipus de residu
 
La recollida selectiva de matèria orgànica (restes de menjar) al Montsià, el Priorat i Ribera d’Ebre supera la mitjana de kg de restes de menjar recollits per habitant al cap de l’any a Catalunya. Al conjunt de les Terres de l’Ebre, en aquest període, es van recollir selectivament 10.045,71 tones de restes de menjar. Durant aquest període un bon nombre de municipis de la zona han posat en marxa la implantació del servei de recollida selectiva de matèria orgànica, com Aldea (Baix Ebre), Freginals (Montsià), Vinebre (Ribera d’Ebre) i Gratallops (Priorat).
 
La xifra de vidre separat l’any 2008 se situa en les 4.831,50 tones. Exceptuant la  comarca del Baix Ebre, tota la resta superen la mitjana de Catalunya pel que fa als kg de vidre recollits selectivament per habitant. La comarca que més en separa és Ribera d’Ebre.
 
Totes les comarques, exceptuant el Baix Ebre, superen la mitjana de Catalunya pel que fa a la recollida selectiva de paper i cartró anual per habitant. La comarca que en separa més és el Priorat. L’any 2008 es van recollir selectivament 8.709,32 tones de paper i cartró en aquestes comarques.
 
Totes les comarques de Terres de l’Ebre, exceptuant el Baix Ebre, superen la mitjana de Catalunya pel que fa a la recollida selectiva d’envasos per càpita. L’any 2008 es van recollir separadament 3.696,11 tones d’envasos lleugers (plàstic, llaunes, brics, etc.).
 
 
El model català de gestió de residus
 
A Catalunya, l’any 2008 continua la tendència a l’increment de la recollida selectiva dels residus municipals, que se situa en el 34,4% dels residus generats a les llars catalanes. Aquesta tendència suposa també la davallada del volum de la resta d’escombraries, que ha passat de 2.857.405 tones l’any 2007 a 2.804.037 tones l’any 2008, cosa que suposa un descens de l’1,8%.
 
El model català de gestió de residus municipals es fonamenta a generar menys residus i obtenir més recuperació. L’objectiu és aprofitar el màxim de materials recuperables que puguin retornar al cicle productiu, amb el conseqüent estalvi d’energia i matèries primeres que això suposa, i tractar tots els residus abans que arribin al seu destí final. Les instal·lacions necessàries per implantar aquest model estan previstes en el Pla territorial sectorial d’infraestructures, que finança el Govern de la Generalitat a través de l’Àgència de Residus de Catalunya. Aquest Pla territorial és una eina que racionalitza la distribució en el territori de les plantes de tractament de residus en funció de les necessitats existents. Un altre element clau del model català de gestió de residus és el suport a la tasca dels ens locals, com el retorn del cànon, els ajuts al foment de la recollida selectiva de matèria orgànica, la prevenció de residus municipals i la implantació i millora de deixalleries.
 
La gestió dels residus municipals a Catalunya de manera moderna i sostenible és una tasca que es porta a terme conjuntament entre el Govern de la Generalitat i ens locals, i on la ciutadania té un paper protagonista indispensable.Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Titular
    Xavier Pallarés i Povill
  • Responsable premsa
    Àngels Caparrós