Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

La campanya d'excavacions arqueològiques a la necròpolis de Vilanera posa al descobert 17 noves estructures funeràries del Bronze Final i la primera edat del Ferro

  • Els treballs arqueològics han permès localitzar tres noves tombes de cremació i catorze fosses amb dipòsits funeraris
  • Els resultats permeten ampliar el coneixement sobre l’ús de l’àrea funerària de Vilanera i reconstruir l’evolució del poblament d’aquest territori, anterior a l’enclavament grec d’Empúries

Aquesta darrera setmana ha finalitzat la campanya d’excavacions al jaciment arqueològic de Vilanera (l’Escala, Alt Empordà). Els resultats de les noves excavacions efectuades enguany han estat molt rellevants, ja que han permès documentar un total de disset estructures funeràries, tres de les quals es poden atribuir al Bronze final, caracteritzades per contenir únicament una urna ceràmica amb les restes de la cremació, encastada en una diaclasa del subsòl. Les catorze estructures restants pertanyen cronològicament a la primera edat del Ferro, del segle VII aC, i consisteixen en fosses excavades en el subsòl on havia estat dipositada l’urna que conté les restes humanes cremades, juntament amb un nombre variable d’altres peces ceràmiques, situades a tot vol, que l’acompanyaven.
 
Es confirma, doncs, que l’espai va registrar una llarga tradició funerària, que començaria la seva ocupació durant el Neolític, pels voltants del 4500 aC, i que va ser reutilitzat, després d’un llarg període d’abandonament, des dels inicis del primer mil·lenni abans de Crist i fins a poc temps abans de l’establiment colonial grec d’Empòrion en el segle VI aC.
 
Els treballs arqueològics, impulsats pel Departament de Cultura i l’Ajuntament de l’Escala, s’han centrat a l’anomenat sector 3, en el límit sud del turó. Les excavacions al jaciment van ser represes l’any 2016, una vegada que aquest turó, situat a l’oest del terme municipal de l’Escala, així com l’àrea adjacent, varen ser declarats com a Espai de Protecció Arqueològica per part del Departament de Cultura de la Generalitat.
 
La primera campanya va centrar els seus esforços sobretot en l’excavació del gran túmul que protegia diverses inhumacions i una estructura megalítica central, que es va poder adscriure a un primer període d’ús funerari d’aquesta zona durant el Neolític mig. Els treballs portats a terme durant el passat mes de setembre han prioritzat, en canvi, l’objectiu de continuar la excavació de la important necròpolis de cremació que, segles més tard, durant el Bronze Final i els inicis de l’edat del Ferro, es va estendre als peus del turó i que ja havia estat posada en evidència arran de les anteriors intervencions arqueològiques realitzades els anys 1999 i 2000.
 
Els treballs d’excavació s’han portat a terme per part d’un equip d’arqueòlegs dirigit per Dolors Codina, amb la participació de Francesca Pullia, Gerad Prados i Rosa M. Amigo, i ha pogut comptar amb l’ajut d’una trentena d’estudiants provinents de diverses universitats peninsulars i italianes, juntament amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.
 
 Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Josep Elias