Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Celebració del 30è aniversari del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)

  • En aquest 30 anys el CRBMC ha restaurat més de vint mil béns culturals d’arreu del país
  • A la celebració s’hi han adherit 39 museus que organitzen activitats de difusió sobre obres del seu fons restaurades al CRBMC
  • S’adjunta el dossier dels actes de celebració del 30è aniversari i la publicació commemorativa dels 30 anys

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha presidit avui l’acte de celebració dels 30 anys del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura en el qual s’ ha fet un repàs a la trajectòria del centre durant aquestes tres dècades, temps en què ha restaurat més de vint mil béns culturals procedents de museus, esglésies, monestirs i diverses institucions públiques.
 
Al llarg de les darreres tres dècades, el CRBMC s’ha convertit en la institució de referència per a tots els professionals del sector de la restauració i rehabilitació de béns mobles, establint els criteris que cal seguir per fer perdurables les obres i la metodologia a seguir en els processos de conservació (mínima intervenció i màxim respecte a la integritat de l’obra)
 
La identificació de les necessitats de conservació i restauració no només s’ha fet  a partir de els demandes de museus, institucions eclesiàstiques i fundacions culturals sinó que també s’ha realitzat a través de la recerca i els estudis que efectua el CRBMC.
 
De fet, les intervencions de restauració dels béns són un clar exemple de col·laboració entre el sector públic i el privat, ja que sempre s’han fet comptant amb professionals privats, sota la direcció tècnica del Centre. És per això que al llarg de la seva trajectòria el CRBMC ha consolidat una xarxa de relacions amb els propietaris dels béns eclesiàstics i municipals i ha creat un equip de conservadors-restauradors, tant de plantilla com externs, amb un alt nivell de qualificació tècnica i experiència professional, promovent la col·laboració amb altres disciplines com la Química, la Física, la Biologia i la història de l’art.
 
Amb tota aquesta experiència, el Centre ha esdevingut clau també en la formació dins del sector de la restauració gràcies a la col·laboració amb la Facultat de Belles Arts i l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. Des de l’any 1990 s’han format i especialitzat més de 320 professionals i s’hi han organitzat 37 cursos i seminaris.
 
Un equipament tecnològicament punter
El CRBMC és un equipament que compta amb els darrers avenços en tecnologia. Les instal·lacions, inaugurades el 2003 a Valldoreix, tenen 4.000 m2 i un disseny innovador i funcional, dissenyat específicament perquè s’hi puguin desenvolupar les tasques i funcions relatives a la conservació i restauració del patrimoni cultural.
 
El laboratori d'anàlisis fisicoquímiques compta amb la instal·lació de Raig x industrial més potent que hi ha a Catalunya.  Recentment s'ha instal·lat una cambra d'anòxia, el millor  sistema de desinsectació i desinfecció que resol els problemes de plagues. El Centre disposa també d’un laboratori d’anàlisis fisicoquímiques que permet conèixer tant l’estructura dels materials i l’estat de conservació de l’obra com les característiques dels materials i productes que s’aplicaran. 
 
El CRBMC disposa també de Microscòpia òptica; Espectroscòpia d’infrarojos per transformada de Fourier; Cromatogràfia de gasos;  Examen per mitjà de tècniques fotogràfiques (llum difosa, llum rasant, ultraviolats, etc.), Reflectografia d’infrarojos.
 
El Centre ofereix aquests serveis tecnicocientífics del Centre als professionals de la conservació i restauració i als investigadors de patrimoni tant de l’àmbit públic com privat.  El Centre ha establert acords de col·laboració amb institucions de recerca de l’àmbit universitari per utilitzar els equips que necessita de manera molt puntual.
 
 
Els objectius del CRBMC
El CRBMC avalua periòdicament l’estat de conservació dels béns mobles i impulsa estudis específics per determinar si determinats béns són susceptibles d’una major protecció legal a través de declaracions de Béns Culturals d’Interès Nacional. També dissenya els plans d’actuació de Conservació i Restauració  que prioritzen les intervencions a realitzar amb la complicitat dels museus, institucions i propietaris dels  béns catalogats.
 
En els intervencions de conservació i restauració es regeix per les directrius del codi deontològic professional, que marquen entitats europees de referència com European Confederation of Conservators-Restorers’ Organisations, International Council of Museums i el Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property).
 
El Centre treballa per impulsar la formació, la innovació i la  recerca aplicada a la conservació-restauració, fomentant els estudis interdisciplinaris i els projectes amb altres centres especialitzats en investigació que permetin obrir noves línies de coneixement dins l’àmbit de la restauració. Es Promou també el contacte amb d’altres centres estatals i  internacionals, especialment del Mediterrani i europeus per la similitud en el tipus de patrimoni moble, per tal de compartir experiències i contrastar els nivells de coneixement i recerca.
 
Entre les actuacions de difusió destaca la publicació del butlletí RESCAT, les publicacions monogràfiques. També facilita l’accés al fons documental relatiu al patrimoni cultural moble que s’ha intervingut durant els trenta anys d’actuacions del CRBMC. El Centre disposa d’un extens arxiu fotogràfic del  patrimoni moble català.
 
 
Reptes de futur
Després de trenta anys de funcionament, el Centre es planteja el repte d’implementar un nou  model de gestió, a través de la futura Agència de Patrimoni, que li permeti generar recursos propis i assumir lideratges clars. Es treballarà també per ampliar el pla de recerca del Centrei promoure acords de col·laboració i projectes de recerca conjunts  amb centres homòlegs  d’àmbit internacional.
 
El CRBMC vol continuar col·laborant i potenciant la col·laboració amb el sector privat en l’àmbit cultural i establir un marc estable de relació amb els tallers de restauració existents als museus i institucions públiques de Catalunya i en general amb les institucions que es dediquen a la recerca, conservació i restauració de patrimoni cultural.
 
També es vol replantejar  l’abast del seu àmbit d’actuació, i intervenir  també en l’àmbit privat per garantir el rigor en els criteris d’intervenció si el valor del bé cultural ho justifica.
 
Des del Centre s’impulsarà el reconeixement de la figura del conservador-restaurador i es promouran canvis normatius que regulin els criteris d’intervenció en actuacions de conservació i restauració per tal d’evitar que l’intrusisme professional i la manca de rigor puguin malmetre el patrimoni cultural.
 
Pel que fa a les especialitats que es treballen al Centre es volen assumir  de forma permanent, noves especialitats com la conservació preventiva, paper ( obra gràfica i i material d'arxiu) i  mobiliari.
 
En l’àmbit formatiu, des del CRBMC es desenvoluparan programes educatius adreçat a batxillerat i més endavant a Primària per posar en valor  la importància de la  conservació dels béns culturals dins la comunitat i molt especialment entre els nens i joves. En l’àmbit de la formació per a adults es treballarà per esdevenir una institució de referència de la formació permanent dins l’àmbit  de la conservació i restauració a Catalunya, programant de forma estable cursos, seminaris i jornades i  participant en la programació de masters i graus.Departament/s

Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Josep Elias