Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Consell Executiu designa els representants de les comissions bilaterals i mixtes entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol

Amb aquestes designacions el Govern posa en marxa els mecanismes que són de la seva responsabilitat pel que fa a les relacions institucionals entre els dos executius

El Consell Executiu ha designat la presidència de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat; a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat; a la Comissió Bilateral d’Infraestructures i a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, així com també els representants de la Generalitat de Catalunya en aquestes comissions.
 
La reestructuració del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència atribueix a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament exercir les funcions de secretaria de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i de la Comissió Bilateral d’Infraestructures.
 
Amb aquestes designacions el Govern posa en marxa els mecanismes que són de la seva responsabilitat pel que fa a les relacions institucionals entre el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol.
 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat
 
Aquesta Comissió és el marc general i permanent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat als efectes de la participació i la col·laboració de la Generalitat en l’exercici de les competències estatals que afectin l’autonomia de Catalunya, com també de l’intercanvi d’informació i l’establiment, quan escaigui, de mecanismes de col·laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d’interès comú.
 
La Comissió Bilateral Generalitat-Estat és presidida pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, i estarà integrada pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; la secretària general d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat, i el delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell.
 
Es designarà un representant més de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en funció dels temes a tractar. Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat són exercides pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Aleix Villatoro.
 
Abans de cada reunió del Ple de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, el Govern s’adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun d’ells, si ho consideren convenient, designin la persona que els representarà en les reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat.
 
 
Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 
 
La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat  és l’òrgan bilateral de relació entre ambdues administracions en l’àmbit del finançament autonòmic. Li corresponen la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.
 
Aquesta Comissió és presidida pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i els representants que en formaran part són la secretària general de la Presidència, Meritxell Masó; el secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la secretària general d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; el secretari general de Finances Públiques i la secretària d’Hisenda, Marta Espasa.
 
Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Aleix Villatoro.
 
 
Comissió Bilateral d’Infraestructures
La disposició addicional tercera de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de Compensació Interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l'Estat per un període de set anys. El mateix apartat afegeix que aquestes inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la construcció d'autovies alternatives.
 
En un segon apartat de la disposició addicional tercera estableix que, per tal de complir la finalitat esmentada en l'apartat anterior, s'ha de constituir una Comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.
 
Aquesta Comissió és presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i els representants designats són el secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la secretària general d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat;  el secretari general de Territori i Sostenibilitat, Ferran Falcó; el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor, i el president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, David Saldoni.
 
Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat són exercides pel director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Aleix Villatoro.
 
Comissió Mixta de Transferències Estat – Generalitat
 
Aquesta Comissió Mixta té l’objectiu de fer efectius els traspassos dels serveis inherents a les competències que corresponen a la Generalitat.
 
La presidència l’exerceix la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i els representants de la Generalitat de Catalunya són el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès; el viceconseller de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern, Pau Villòria; la secretària general de la Presidència, Meritxell Masó; el secretari general de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Albert Castellanos; la secretària general d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Mercè Salvat; el director general de Relacions  Institucionals i amb el Parlament, Aleix Villatoro; i el delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell.
 
Es designaran tres representants més de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat pel conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, en funció dels temes a tractar.
 
Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat són exercides per un funcionari de l’Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, designat per la Comissió.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Jaume Clotet