Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

El Govern aprova el Decret sobre els règims d'intervenció ambiental dels establiments potencialment contaminants de l'atmosfera


  •  La nova regulació simplifica el règim d’intervenció administrativa de prevenció i control per a aquestes activitats, concreta la freqüència dels mesuraments en els focus emissors i regula el funcionament de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC)

El Govern ha aprovat el Decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments potencialment contaminants de l’atmosfera. La norma adapta a la realitat de Catalunya les obligacions que en matèria de contaminació atmosfèrica estableixen la Llei estatal de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, i el Reial decret 100/2011, que actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera.
Aquesta normativa estableix obligacions sobre prevenció i control per a les activitats considerades potencialment contaminadores de l’atmosfera, que són les classificades en l’annex IV de la Llei estatal que estableix del Catàleg d’activitats potencialment contaminants de l’atmosfera (CAPCA). La majoria d’aquestes activitats també estan afectades per la Llei de prevenció i control integrat de la contaminació, de manera que el Decret que s’aprova ara aclareix les obligacions que han de complir.
 
Simplificació dels tràmits
 
Així, la nova norma estableix un règim d’intervenció administrativa per a aquestes activitats, de manera que no hi hagi duplicitats en cap tramitació. També procura que el procediment sigui el més senzill possible, sense generar càrregues innecessàries.
 
En aquest sentit, les activitats que han d’obtenir l’autorització d’emissions establerta en la normativa estatal són només les dels grups A o B del CAPCA –les potencialment més contaminants– que no tinguin una autorització o llicència ambiental. Aquest és el cas, per exemple, d’algunes activitats mineres o les estacions depuradores urbanes. També algunes activitats que segons la Llei de prevenció i control estan en règim de comunicació però que per la normativa estatal han de disposar d’una autorització d’emissions (la xifra estimada és d’un miler) com és el cas d’algunes de la indústria alimentària. També s’aclareix el règim de competències entre els municipis i la Generalitat pel que fa a prevenció i control de les emissions a l’atmosfera.
 
Freqüència de mesuraments
 
Així, el Decret estableix la freqüència de control que han de seguir els focus emissors en funció del seu impacte sobre el medi i preveu quines activitats queden exemptes de mesuraments periòdics. El Decret també actualitza, desenvolupa i reuneix en una única norma els requisits que han de complir les activitats pel que fa al registre i control de les emissions a l’atmosfera que generen.
D’altra banda, es regula el funcionament de la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), que és l’eina del Departament que permet recollir les dades de les emissions dels principals focus emissors a Catalunya en temps real. Aquest sistema de control, que està implantat des de l’any 1992, és una eina pionera que fins ara no estava regulada.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Jaume Clotet