Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Treball, Afers Socials i Famílies dona suport a més de 3.000 empreses i entitats per a incorporar plans d'igualtat

Enguany es preveu que 10.000 professionals es beneficiïn de les accions de formació en polítiques d'igualtat als ens locals

Multiplicat per 15 el pressupost de la Direcció General d’igualtat per a accions de foment d’igualtat de dones i homes en el treball, passant de 41.000 a 600.000 euros en els dos anys de la Llei

 
Elaborada la Guia pràctica de diagnosi d’igualtat i l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat que proporcionen suport per integrar la igualtat d’oportunitats

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, han presentat avui el balanç de les actuacions portades a terme per la Direcció General d’igualtat durant els dos anys de vigència de la Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes.
 
El Departament, que ha multiplicat per quinze el pressupost destinat, passant de 41.000 a 600.000 euros, ha donat suport a més de 3.000 empreses i entitats per incorporar plans d’igualtat i ha intensificat les polítiques de formació i assessorament a empreses i organitzacions.
 
“Volem que les polítiques engegades siguin eficients i tenir traçabilitat de les accions implementades per fomentar la igualtat en el si de les empreses”, ha afirmat la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, qui ha posat de relleu “el repte que té la direcció general d’igualtat per reduir, per exemple, la bretxa salarial existent entre dona i home, i els casos d’assetjament sexual i per raó de sexe a l’àmbit laboral”.
 
Enguany, es preveu que 10.000 professionals es beneficiïn de les accions de formació incloses en les polítiques d’igualtat en el Contracte programa amb els ens locals.
 
En aquest mateix període temps, el Departament, mitjançant la Direcció General d’Igualtat, ha portat a terme 91 accions formatives en què hi ha participat 3.250 professionals, de les que, finalment, es beneficien les persones treballadores de les seves organitzacions.
 
Així mateix, s’han fet al voltant de 500 assessorament presencials i en línia a empreses i organitzacions sobre normativa en matèria d’igualtat, implantació de plans i mesures d’igualtat, prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, organització del temps de treball i comunicació no sexista.
 
Registre Públic de Plans d’Igualtat
 
Actualment, el Registre Públic de plans d’igualtat  consten 125 plans d’igualtat registrats, les mesures dels quals beneficien un total de 110.000 treballadors/es.
 
Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
 
Els plans d'igualtat han d'incloure a totes les persones de l'empresa i han d'incidir en els següents aspectes: l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció, la formació, les retribucions, l'organització del temps de treball per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en termes d'igualtat i l'assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
Noves Eines de Diagnosi d’Igualtat i Seguiment Plans Igualtat
 
Recentment, Treball, Afers Socials i Famílies ha presentat les noves eines de diagnosi i avaluació de plans d’igualtat elaborades per la Direcció General d’Igualtat.
 
La Guia pràctica de diagnosi d’igualtat ajuda a empreses i organitzacions a enfrontar la fase clau en el procés d’elaboració d’un pla d’igualtat de manera que els permetrà obtenir un mapa fidel, rigorós i detallat de la situació de dones i homes en l’empresa o organització.
 
I l’Eina de Seguiment i Avaluació de Plans d’Igualtat que permet a empreses i organitzacions a conèixer el grau d’implantació del pla d’igualtat i l’impacte produït per les actuacions realitzades.
 
Totes dues eines constitueixen una nova prova de la voluntat per ajudar les empreses i organitzacions a integrar la igualtat d’oportunitats en la gestió de recursos humans i avançar cap a una cultura organitzativa més justa i alhora més competitiva.
 
Col·laboració amb el món local i els agents socials
 
Per primera vegada, l’elaboració de plans i mesures d’igualtat en el treball forma part del Contracte Programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals.
 
L’acord permet  coordinar les actuacions en matèria d’igualtat en el treball amb 106 ens locals (ajuntaments, consells comarcals i altres) i facilitar la implantació de mesures d’igualtat a les 947 administracions locals catalanes, així com al teixit productiu del seu territori.
 
La inclusió d’aquestes polítiques d’igualtat en el Contracte programa ha estat el volum de formació de professionals del món local en aquesta matèria. Durant 2015 i 2016, els ens locals van formar en igualtat un total de 4.304 persones de les seves plantilles, un 2.000 cada any. La previsió d’enguany és assolir la xifra de 10.000 persones beneficiàries d’aquesta formació.
 
L’any passat, la Direcció General d’Igualtat va proporcionar formació específica al 69% dels ens locals del Contracte programa (186 persones tècniques i responsables d’aquestes entitats).
 
Pel que fa a la col·laboració amb els agents socials, la Comissió d’igualtat i Temps de Treball  del Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha impulsat l’elaboració d’un nou model de Protocol per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 
També, s’està treballant en un document-guia sobre la igualtat de retribució entre dones i homes per un treball d’igual valor, a la llum de les últimes dades sobre bretxa salarial de gènere al nostre país.
 
La bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya es situa en el 15,9% (si es mesura per hora treballada) o el 26% (si es computen els ingressos anuals).


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament

  • Responsable comunicació
    Sílvia Hernandez Maynou