Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

Una sentència del TC dóna la raó al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la invasió de competències del Govern espanyol en matèria de Seguretat Social

La sentència estableix que les activitats preventives fetes per les mútues d’accidents de treball de la seguretat social corresponen a les comunitats autònomes

Una sentència del TC ha donat la raó al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja que considera una invasió de competències del Govern espanyol en matèria de seguretat social. La sentència resol un conflicte de competència que va interposar el Govern de la Generalitat contra l’apartat novè de la ‘Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que establece el Plan general de actividades preventivas de Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2013’, per entendre que envaïa les competències executives assumides per la Generalitat en matèria de Seguretat Social.
 
L’any 2013, per efecte de la Resolució de 13 de maig de 2013 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, buidava de contingut la competència coordinadora que la Generalitat havia exercit fins aleshores. Així, es passava de poder determinar les activitats a realitzar per les mútues, a haver-se d’“interessar”, és a dir, sol·licitar de la Secretaria d’Estat el desenvolupament de les particularitats del seu interès dins dels programes definits plenament per l’Estat. En definitiva, la Resolució estatal substituïa l’exercici d’una funció executiva descentralitzada i autònoma, per un sistema de simple participació sense cap rellevància i, a més, imposava la pràctica uniformitat de les activitats preventives a realitzar en tot el territori estatal. Per això va ser impugnada davant el TC en el corresponent conflicte de competència.
 
Ara, la Sentència del TC de 21 de gener de 2016 ha resolt l’assumpte en base a consideracions formals i declara que la Resolució impugnada no respecta l’ordre competencial i vulnera les competències de la Generalitat.
 
Així, parteix de que la Seguretat Social és una matèria compartida, de manera que es produeix una coexistència, entre l’Estat i la Comunitat Autònoma, en l’exercici de les funcions de coordinació de les activitats de prevenció de riscos laborals i afirma: “però en l’exercici d’aquesta funció, la Comunitat Autònoma haurà de respectar les bases que fixi l’Estat”. A continuació declara que, malgrat que la planificació de les activitats preventives no té naturalesa executiva sinó legislativa, per tal que el seu exercici es pugui considerar conforme amb l’ordre competencial ha de tenir el caràcter de bàsic en la doble perspectiva formal i material, indicada per la jurisprudència constitucional. Des de la perspectiva formal, el Tribunal considera que, malgrat haver admès que es dicti normativa bàsica en disposicions reglamentàries, en aquest cas la Resolució impugnada no té el suport d’una llei formal, ni tampoc d’una norma reglamentària que reguli els aspectes centrals del règim jurídic de la matèria, per tal que les Comunitats Autònomes puguin realitzar el desenvolupament normatiu i l’execució de les bases.


Cercador

Cercador

Destaquem

Departament