Twitter   Facebook   Delicious   Yahoo  
Enllaçar | Imprimir

L'ACCO fa pública la Metodologia amb la qual avalua les eventuals restriccions a la competència de la normativa elaborada per les administracions públiques.

Amb aquesta Metodologia, l'ACCO ja ha elaborat cinc informes de regulació, que també ha fet públics.
L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), organisme autònom, independent de la Generalitat de Catalunya, ha avaluat tres lleis, un projecte de decret i un avantprojecte de llei per detectar si contenien restriccions injustificades a la competència, que perjudiquen la llibertat d’empresa i redueixen el benestar del consumidor, amb l’objectiu d’evitar-les o corregir-les. En exercici de les seves funcions de promoció de la competència, l’ACCO ha fet públics els informes d’avaluació de les cinc normes a través de la seva pàgina web.
 
Per elaborar aquests informes, en els quals posa de manifest els aspectes injustificadament restrictius de la competència que conté cada una de les normatives, l’ACCO ha aplicat la Metodologia per avaluar l’impacte competitiu de les normes, que fa pública avui. D’aquesta manera, l’Autoritat dóna compliment al principi de transparència que ha de regir la seva actuació (http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/index.html).
 
S’adjunten els enllaços amb les principals conclusions dels informes d’avaluació de les normes que han estat objecte d’anàlisi:
 
 • IR 1/2009 - Projecte de decret pel qual s’aproven els estatuts de l’Agència Catalana de Turisme
 
 • IR 2/2009 - Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 
 • IR 3/2009 – Avantprojecte de Llei de Finances del sector públic de la Generalitat de Catalunya
 
 • IR 4/2010 - Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 
 • IR 5/2010 - Llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya
 
La versió completa dels informes es pot consultar al web de l’ACCO (versió en català i en castellà): http://acco.gencat.cat/avaluacio-regulacio/regulacio.html
 
En aquests informes de regulació, la Direcció General de l’ACCO analitza l’adequació als principis de la lliure competència de la normativa que pugui afectar el funcionament del mercat català, independentment del seu rang o estat de tramitació, ja que pot avaluar tant lleis o decrets aprovats com regulacions en estat de redacció. A més, aquests informes també poden valorar totes les actuacions de les administracions públiques catalanes que puguin perjudicar la competència.
 
L’elaboració i difusió tant de la Metodologia com dels informes s’emmarca en la funció de promoció de la competència que té atribuïda l’ACCO. Les actuacions en aquest àmbit pretenen contribuir a l’obtenció d’un cos legislatiu i d’una actuació administrativa més eficient des del punt de vista de la competència, amb els beneficis que això comporta per als ciutadans i les empreses.  
 
 
Barcelona, 5 de març de 2010
 
 


Cercador

Cercador

Destaquem

 • Twitter del Govern

  Seguiu @govern per conèixer el dia a dia i els posicionaments polítics de l'executiu

Departament

 • Responsable premsa
  Ainhoa Cruz